Neurológia pre prax 3/2020

Statiny a jejich vliv na periferní nervový systém

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Projevy aterosklerózy jsou nejčastějším patogenetickým faktorem cévních chorob. V léčbě i prevenci arterosklerózy se používají statiny, fibráty a ezetimib. Statiny jsou inhibitory HMG-CoA reduktázy a blokují nejen syntézu cholesterolu, ale i syntézu dalších důležitých látek – např. koenzymu Q10. Z nežádoucích účinků statinů jsou nejčastější poruchy svalů, jen zcela zřídka poruchy nervosvalového přenosu a rovněž jsou popisovány změny periferního nervového systému (PNS). V současné době došlo k přehodnocení dřívějších epidemiologických údajů a výskyt periferní neuropatie (senzitivně motorické, axonální, s postižením vláken se závislostí na délce) je málo častý. Statiny však mají vliv na vznik senzitivní a autonomní ganglionopatie a rovněž na manifestaci ALS (amyotrofické laterální sklerózy).

Kľúčové slová: statiny, periferní neuropatie, ganglionopatie, ALS, neuropatická bolest

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Statins and their influence on peripheral nervous system

Manifestation of artherosclerosis is the most frequent patogenetic factor. Statins, fibrates and ezetimib are used in prevention and therapy of arterosclerosis. Statins are inhibitors HMG-CoA reductasis and they are blocking not only cholesterol synthesis, but also synthesis of other important substances – e.g. coenzyme Q10. From the unwanted effects of statins the muscle disorders are the most frequent, neuromuscular junction disorders are rare and there are described peripheral nervous system disorders. Nowadays, the former epidemiological statistical data were reevaluated and occurence of peripheral statin-induced neuropathy (sensory-motor, axonal, with nerve fiber lesion according to the lenght) is not frequent. Statins have influence on development of sensory and autonomic ganglionopathy and also on ALS manifestation.

Keywords: statins, peripheral neuropathy, ganglionopathy, ALS, neuropathic pain