Neurológia pre prax 5/2010

Současnost a budoucnost rekanalizační léčby akutních ischemických mozkových příhod

MUDr. Radek Ampapa

Intravenózní trombolýza je v současnosti standardní účinnou léčbou akutní fáze ischemického iktu. Pro omezení IVT krátkým terapeu tickým oknem a poměrně malou efektivitu (hodnoceno dle rekanalizace okludované tepny) jsou zkoumány nové léčebné metody. Mezi nejnadějnější patří kombinovaná trombolýza, sonotrombolýza a mechanické odstranění – např. Merci katétrem (všechny již experimentálně využívány i na pracovištích ČR), dále je snaha o prodloužení časového okna k léčbě IVT a podrobnější diagnostiku pomocí zobrazovacích metod v akutní fázi iktu (především MRI DWI, MR PWI, CT angiografie, perfuzní CT). Pro další ověření skutečného efektu na léčbu ischemických cévních mozkových příhod jsou nutné další studie, jejichž design je ovšem komplikován dominantním postavením intravenózní trombolýzy v časné terapii akutního iktu (nutnost aplikace do 4,5 hodin od vzniku iktu při vyloučení kontraindikací, s výjimkou potvrzené okluze ACM či AB, kde je alternativou i trombolýza arteriální s delším terapeutickým oknem). Dále je nutné prokázat jak rekanalizaci okludované tepny, tak pozitivní vliv na výsledný klinický stav pacienta. Léčebný postup, který by byl dostatečně efektivní, dostupný a bezpečný, se zatím nepodařilo nalézt, ale vzhledem k řadě probíhajících studií se slibnými průběžnými výsledky je budoucnost rozhodně nadějná.

Kľúčové slová: trombolýza, akutní mozkový infarkt, Merci katétr, sonotrombolýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The present and future of recanalization therapy in acute ischaemic stroke

Intravenous thrombolysis (IVT) is currently a standard effective treatment for acute-stage ischaemic stroke. Because of the limitations of IVT which include a short therapeutic window and a relatively low efficacy (as assessed by the recanalization of the occluded artery), new therapeutic methods are investigated. Among the most promising are combined thrombolysis, sonothrombolysis and mechanical removal, e. g. with the Merci catheter (all of which are being experimentally used at centres in the Czech Republic); moreover, attempts are made to prolong the time window for treatment with IVT and to more accurately diagnose using imaging methods in acute-stage stroke (particularly MRI DWI, MRI PWI, CT angiography and perfusion CT). To further prove the true effect on the treatment of ischaemic stroke, more studies are required; however, their design is complicated by the dominant position of intravenous thrombolysis in early treatment of acute stroke (it needs to be applied within 4.5 hours of the onset of stroke provided there are no contraindications, except when occlusion of MCA or BA is confirmed where intra-arterial thrombolysis with a longer therapeutic window is also an option). Furthermore, it is necessary to demonstrate both recanalization of the occluded artery and the positive effect on the patient's consequent clinical condition. No therapeutic procedure which would be sufficiently effective, available and safe has been found; however, given the number of ongoing trials with promising early results, the future certainly is hopeful.

Keywords: thrombolysis, acute cerebral infarction, Merci catheter, sonothrombolysis.