Neurológia pre prax 6/2021

Sérové biomarkery ľahkého traumatického poranenia mozgu

MUDr. Martina Martiníková, MUDr. Róbert Ružinák, h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. , prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Traumatické poranenie mozgu utrpí ročne viac než 50 miliónov ľudí. S rastúcim rozvojom proteomiky a iných výskumných techník boli ubikvitín C-terminálna hydroláza-L1 (UCH-L1) a gliový fibrilárny acidický proteín (GFAP) nedávno uvedené ako nové potenciálne markery poranenia mozgu. Hladina biomarkerov v krvi má potenciál predpovedať absenciu intrakraniálneho poranenia a tým redukovať potrebu CT vyšetrenia mozgu. Uvedené biomarkery krvi majú potenciál dokumentovať, či k otrasu mozgu došlo, najmä ak je anamnéza nejasná. Z týchto dôvodov by mali byť realizované multimarkerové analýzy, ktoré by preukázali poškodenie glie a neurónov.

Kľúčové slová: ľahké traumatické poranenie mozgu, GFAP, UCH-L1

Serum biomarkers in mild traumatic brain injury

More than 50 million people sustain a traumatic brain injury each year. Recently as a result of increased development of proteomics analysis and other discovery techniques, investigators have reported ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 (UCH-L1) and glial fibrillary acidic protein (GFAP) as novel potential markers for brain injury. Blood-based brain biomarkers hold the potential to predict absence of intracranial injury and thus reduce unnecessary head CT scanning. Blood-based brain biomarkers also hold the potential to document whether a concussion occurred, especially when the history is unclear. For this reason, multi-markers analysis that presents glial and neuronal cell body damage should be performed.

Keywords: mild traumatic brain injury, GFAP, UCH-L1