Neurológia pre prax 6/2010

Sclerosis multiplex a vrodená trombofília

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., MUDr. Beáta Beňová

Sclerosis multiplex (SM) je heterogénnym ochorením centrálneho nervového systému (CNS) s variabilnou klinickou symptomatológiou. Jej prvé klinické prejavy môžu imitovať celú škálu iných, nielen neurologických ochorení a vyžadujú dôkladnú diferenciálnu diagnostiku. Cieľom našej práce je upozorniť na možnú koincidenciu vrodenej trombofílie a SM, na problémy diferenciálnej diagnostiky izolovaného klinického syndrómu u chorých s vrodenou trombofíliou, ako aj na jej možné komplikácie u pacientov s klinicky potvrdenou SM. V retrospektívnej analýze 412 pacientov SM centier v Košiciach a Prešove sme našli 24 pacientov s takouto poruchou hemostázy. Podľa našich dostupných informácií nebola táto problematika v populácii pacientov so SM na Slovensku doteraz skúmaná.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, izolovaný klinický syndróm, vrodená trombofília.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis and inherited thrombophilia

Multiple sclerosis (MS) is a heterogenous disease of central nervous system (CNS) with variable clinical signs. The onset of MS may imitate the whole scale of different, not only neurological diseases and detailed differential diagnosis of it is recommended. The goal of our study was to alert the possible coincidence of MS and inherited thrombophilia, the difficulties in diagnosis of clinically isolated syndrome suspected from MS in patients with inherited thrombophília and analyse its possible complications in patients with clinically definitive MS. Out of 412 MS patients from both MS centres in Košice and in Prešov we have found in retrospective analyses 24 ones with this deficiency of haemosthasis. Due to our information, this topic was not researched in Slovak MS population so far.

Keywords: multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, inherited thrombophilia.