Neurológia pre prax 3/2013

Roztroušená skleróza u pacientů v adolescentním věku

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová

až 5,6 % ze všech pacientů s RS na celém světě. V současné době nejpoužívanější klasifikace dělí dětskou RS do 2 základních skupin, na infantilní (IMS) s horní věkovou hranicí 12 let a juvenilní (JMS) – 12–18 let. Stanovení diagnózy RS u dětí se zpravidla opírá o klinické příznaky druhé ataky odpovídající novým ložiskům demyelinizace v CNS. U juvenilní formy RS dochází k vývoji druhé ataky velmi často do 12 měsíců od první, u infantilní je tento interval delší. Časná a správná diagnostika determinuje prognózu RS u dětí. Standardním klíčovým vyšetřením vedle MR zobrazení mozku a míchy je u dětí také vyšetření mozkomíšního moku a zrakových evokovaných potenciálů. Léčba RS u dětí musí být komplexní a využívá také principů léčby dospělých nemocných s RS.

Kľúčové slová: infantilní roztroušená skleróza, juvenilní roztroušená skleróza, léčba akutní, léčba ovlivňující onemocnění, natalizumab.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis in patients of adolescent age

Prevalence and incidence of multiple sclerosis (MS) in the childhood and adolescence is not exactly known. Children with MS are estimated between 2.7% to 5.6% of all patients with MS throughout the world. Currently, the most widely used classification divides into 2 basic children‘ s MS groups on infantile (IMS) with the upper age limit of 12 years and juvenile (JMS) -12–18 years. Diagnosis of MS in children is usually based on the clinical signs of the second attack the corresponding new bearings demyelination in the CNS. The second attack in juvenile MS developes very often within 12 months from the first attack, in infantile form is this interval longer. Early and correct diagnosis determines the progression of MS in children. The standard examinations are MR imaging of brain and spinal cord, also testing of cerebrospinal fluid and visual evoked potentials. MS treatment in children must be comprehensive and also uses the principles of treatment of adult patients with MS.

Keywords: infantile multiple sclerosis, juvenile multiple sclerosis, acute treatment, diseases modifying therapy, natalizumab.