Neurológia pre prax 3/2014

Rekanalizační léčba mozkové ischemie – jak dál?

doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

Akutní okluze krčních nebo intrakraniální mozkové tepny je nejčastější příčinou ischemické cévní mozkové tepny (CMP). Časná rekanalizace tepny s reperfuzí mozku je v současnosti nejúčinnější metodou léčby ischemické CMP. Zlatým standardem v reperfuzní terapii je systémová trombolýza s podáním rtPA v dávce 0,9 mg/kg v hodinové infuzi. Intraarteriální trombolýza a různé metody mechanické rekanalizace mozkové tepny včetně sonolýzy jsou alternativní možností léčby především u pacientů, u nichž došlo k selhání systémové trombolýzy (nedošlo k rekanalizaci tepny) nebo byla trombolýza kontraindikovaná. Přes rychlý rozvoj rekanalizačních metod je jejich účinnost stále omezená nejen časovým terapeutickým oknem, mnohými kontraindikacemi, ale také faktem, že přes úspěšnou časnou rekanalizaci tepny dosáhne soběstačnosti do 3 měsíců jen okolo 50–60 % takto léčených pacientů. Z těchto důvodů je nezbytné do budoucna hledat také další terapeutické přístupy.

Kľúčové slová: ischemická cévní mozková příhoda, tepenná okluze, rekanalizace, léčba, sonolýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recanalization therapy of ischemic stroke – what next?

Acute occlusion of the cervical or intracranial cerebral artery is the most common cause of ischemic stroke. Early arterial recanalization with brain reperfusion is currently the most effective method of treatment of ischemic stroke. The gold standard of stroke reperfusion therapy is na intravenous thrombolysis with administration of 0.9 mg/kg tPA in hourly infusion. Intra-arterial thrombolysis and different mechanical recanalization methods of cerebral arteries including sonolysis are alternative treatment especially for patients who have failed systemic thrombolysis (recanalization of the artery) or a thrombolysis was contraindicated. Despite the rapid development of recanalization methods, their effectiveness remains limited not only therapeutic window, numerous contraindications, but also the fact that despite successful early recanalization of the artery only about 50–60 % of treated patients reach independency within 3 months. For these reasons it is necessary to look for other therapeutic approaches in the future.

Keywords: ischemic stroke, arterial occlusion, recanalization, therapy, sonolysis.