Neurológia pre prax 5/2010

Psychologicko-sociálne atribúty sclerosis multiplex

PhDr. Dagmar Magurová, PhD., PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Sclerosis multiplex (SM) je chronické ochorenie, ktoré je charakterizované patologickou prítomnosťou zápalových ložísk v bielej hmote v rôznych oblastiach centrálneho nervového systému (CNS), demyelinizáciou a tvorbou gliálnych jaziev (sklerózou). Kľúčovým diagnostickým a prognostickým fenoménom je diseminácia týchto ložísk v rôznych lokalizáciách CNS a v rôznom časovom období života. Priebeh choroby charakterizujú striedajúce sa ataky a remisie s postupným zhoršovaním stavu. SM je chronické nevyliečiteľné ochorenie, s ktorým je pacient nútený bojovať celý život. Do života chorého prináša mnohé zmeny vo fyzickej, psychickej a sociálnej dimenzii. Zaoberať sa teda týmito faktormi, poznať ich a zvládať je základným imperatívom chorého, ako aj všetkých tých, ktorí sa chorému snažia pomôcť zvládať toto náročné ochorenie.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, kvalita života, psychosociálne aspekty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychosocial attributes of multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease characterized by the pathological presence of inflammatory foci in the white matter in various regions of the central nervous system (CNS), demyelination and formation of glial scars (sclerosis). The key diagnostic and prognostic factor is the dissemination of these foci in various sites of the CNS and in various periods of life. The course of the disease is characterized by alternating attacks and remissions with gradual deterioration of the condition. MS is a chronic incurable disease and as such is a lifelong challenge for the patient. It is associated with many changes in the physical, mental and social dimension of the patient's life. Thus, to deal with these factors, to identify them and to cope with them is imperative for the patient as well as for all those trying to help the patient cope with this difficult disease.

Keywords: multiple sclerosis (MS), quality of life, psychosocial aspects.