Neurológia pre prax 5/2018

Prvé podanie idarucizumabu s následnou intravenóznou trombolýzou a mechanickou trombektómiou na Slovensku

MUDr. Oto Petrík, MPH, MUDr. Iuliia Travkina, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, MUDr. Eva Unčovská

Intravenózna trombolýza ako základná kauzálna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody je u pacientov liečených novými orálnymi antikoagulanciami za určitých okolností kontraindikovaná. Dabigatran ako jediný NOAK má svoje špecifické antidotum – monoklonálnu protilátku idarucizumab. Podanie antidota vyblokuje účinok antikoagulačnej terapie a umožní podanie kauzálnej liečby hyperakútneho štádia ischémie mozgu (trombolýza, mechanická trombektómia). Prezentujeme prípad 59-ročnej pacientky liečenej dabigatranom pre stav po ischemickej mozgovej príhode v minulosti s fibriláciou predsiení, ktorá utrpela recidívu, avšak pre antikoagulačnú terapiu bola trombolýza kontraindikovaná. Po podaní idarucizumabu sme boli schopní pacientke podať trombolytikum a vzhľadom na nález oklúzie veľkej cerebrálnej tepny následne aj mechanickú trombektómiu. Po uvedenej terapii sa stav pacientky zlepšil a pri NIHSS 2b bola prepustená do domácej starostlivosti.

Kľúčové slová: idarucizumab, trombolýza, dabigatran, manažment cievnej mozgovej príhody

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The first administration of idarucizumab with subsequent intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy in Slovakia (a case report)

Intravenous thrombolysis as the basic causal therapy for acute ischaemic stroke in patients treated with novel oral anticoagulants is contraindicated under certain circumstances. Dabigatran, as the only novel oral anticoagulant, has its specific antidote – the monoclonal antibody idarucizumab. Delivery of the antidote blocks the effect of anticoagulant therapy and allows for administration of causal therapy for hyperacute-stage cerebral ischaemia (thrombolysis, mechanical thrombectomy). We report a case of a 59-year-old female patient treated with dabigatran for a post-ischemic stroke state with a history of atrial fibrillation who had a recurrence, but thrombolysis was contraindicated because of anticoagulant therapy. Following the administration of idarucizumab, we were able to give the patient a thrombolytic drug and, given the finding of occlusion of a large cerebral artery, subsequent mechanical thrombectomy. After providing this treatment, the patient’s condition improved and she could be discharged to home care with an NIHSS of 2b.

Keywords: idarucizumab, thrombolysis, dabigatran, stroke management