Neurológia pre prax 6/2014

Pompeho nemoc – klinická kazuistika

MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc.

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) je autosomálně recesivně dědičné onemocnění s incidencí cca 1 : 60 000. Je způsobeno deficitem lyzosomálního hydrolytického enzymu kyselé maltázy (alfa-glukosidázy), který odpovídá za degradaci intralyzosomálního glykogenu. Strukturální gen pro alfa-glukosidázu byl lokalizován na chromozomu 17q23. Podle klinických projevů a věku při rozvoji prvních příznaků rozlišujeme dva hlavní typy onemocnění. Infantilní forma GSD II postihuje děti v prvních měsících života. Jsou výrazně hypotonické („floppy baby“), postiženy jsou i dýchací svaly, nápadná je masivní kardiomegalie, může být patrná i makroglosie a hepatomegalie. Onemocnění rychle progreduje a k úmrtí dochází většinou do 1 roku věku na kardiorespirační selhání. Adultní forma se projevuje postižením kosterních svalů včetně dýchacích svalů a bránice. Progrese je pomalá, myokard nebývá postižen. Termínem juvenilní forma je označována řada přechodných forem onemocnění s prvními projevy od 6 měsíců do 2 let věku s postižením svalů skeletu, kardiomegalií, hypotonií, hypoventilací a úmrtím většinou koncem 2. dekády. Laboratorně zjišťujeme elevaci CK, AST, ALT, LDH, nejsou odchylky v metabolizmu glycidů. EMG může být normální, ale obvykle jde o myopatický záznam s komplexními repetitivními výboji. Rychlost vedení motorickými i senzitivními nervy je v normě. Svalová biopsie může být rovněž normální, ale zjišťujeme i 10 × vyšší obsah glykogenu normální struktury, který je lokalizován intralyzosomálně i intracelulárně. Sníženou aktivitu alfa-glukosidázy můžeme potvrdit v kultivovaných fibroblastech, lymfocytech, leukocytech a ve svalových buňkách. Dnes je k dispozici i vyšetření aktivity α-glukosidázy v kapce suché krve. Definitivně je diagnóza potvrzena nálezem specifické mutace při genetickém vyšetření. V posledních letech je možné léčení enzymatickou substituční terapií (ERT). K disposici je preparát Myozyme, což je rekombinantní purifikovaný humánní enzym, který se aplikuje intravenózně v dávce 20 mg/kg/2 týdny. V kazuistice uvádíme zkušenosti s diagnostikou a enzymovou substituční terapií u našeho 44letého pacienta s GSD II. typu.

Kľúčové slová: glykogenóza II. typu, morbus Pompe, kardiomyopatie, hypotonie, myopatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pompe disease – clinical case report

Glycogen storage disease II type (GSD II, m. Pompe) is an autosomal recessive disorder with an incidence of about 1: 60 000. It is caused by a deficiency of lysosomal hydrolytic enzyme acid maltase (alpha-glucosidase), which is responsible for degradation of intralysosomal glycogen. The structural gene for alpha-glucosidase was localized on chromosome 17q23. According to the clinical manifestations and age of the first symptoms manifestation there are two main types of the disease. The infantile form of GSD II affects children in the first months of life. They are significantly hypotonic (” floppy baby”), respiratory muscles are also affected massive cardiomegaly, can be prominent as well as macroglossia and hepatomegaly. Disease progresses rapidly and death usually occurs within first year of age due to cardiorespiratory failure. Adult form is connected with disabilities of skeletal muscles involving respiratory muscles and diaphragm. Progression is slow, the myocardium is not affected. The term juvenile form is referred to a number of transitional forms of the disease with the first manifestation from 6 months to 2 years of age with disabilities of skeleton muscles, cardiomegaly, hypotonia, hypoventilation and death usually at the end of the second decade. aboratory we find elevation of CK, AST, ALT, LDH, there are not variations in the metabolism of carbohydrates. The EMG can be normal, but usually a myopathic record with complex repetitive discharges is found. Conduction velocity of motor and sensory nerves are normal. Muscle biopsy may also be normal, but it also detects 10-fold higher glycogen content of normal structure, which is located in lysosomes and intracellular. Reduced alpha-glucosidase activity can be confirmed in cultivated fibroblasts, lymphocytes, leukocytes and in muscle cells. Today is also available alpha glucosidase activity examination in a drop of dry blood. The definitive diagnosis is confirmed by finding specific mutations in genetic testing. In recent years, it is possible to treat with enzyme replacement therapy (ERT). The disposal is Myozyme preparation, which is a recombinant, purified human enzyme that is administered intravenously at a dose of 20 mg/kg/2 weeks. The case report presents the experience in diagnosis and enzyme replacement therapy in our 44-year-old patient with GSD II type.

Keywords: glycogenosis II type Pompe disease, cardiomyopathy, hypotonia, myopathy.