Neurológia pre prax 1/2013

Patofyziologie svalstva trupu aneb je cyklistika rizikovým faktorem po operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky?

prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina, Ph.D., MUDr. Tomáš Zeman, Ph.D.

Neurochirurg se ve své každodenní praxi setkává s pacienty po operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky, nezřídka bývá konfrontován s dotazem, zdali je cyklistika jako sportovní aktivita vhodná pro tyto nemocné. Předložený text popisuje na základě rozboru anatomických a patofyziologických aspektů některé časté faktory vedoucí ke vzniku vertebrogenních potíží, poukazuje na nejčastější omyly spojené s laickým chápáním problému, seznamuje s diagnosticko-terapeutickým procesem, upozorňuje na rizikové faktory. Za zcela zásadní prevenci vertebrogenních potíží je možné považovat správnou funkci svalového korzetu. Při dodržení zásady „protahování zkráceného, posilování oslabeného“ je možné cyklistiku považovat za zdraví prospěšnou i pro pacienty po operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky. Podmínkou je úspěšná rekonvalescence a dodržení odstupu alespoň 3 měsíců od operace. Pacientům, kteří se rozhodli tomuto sportu věnovat ve zvýšené míře, je nutné doporučit dohled sportovního lékaře.

Kľúčové slová: svalstvo trupu, postavení pánve, cyklistika, bolesti zad, výhřez bederní meziobratlové ploténky, prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathophysiology of trunk muscles or cycling as a potential risk factor after surgery for lumbar intervertebral disc herniation?

Neurosurgeon is confronted in his daily clinical work with patiens after surgery for lumbar disc herniation asking frequently about the suitability of bicycling for them. The submitted text describes some frequent factors leading to spine problems on the basis of anatomical and pathophysiological aspects, points to the mistakes most frequently encountered in non medical perception of the problem and diagnostic – therapeutic process and points to risk factors. Adequate function of muscular spinal supportive corset should be considered the most importament prevention of spondylogenic problems. When observing the rule,, stretching of contracted, reinforcing of weakened,, bicycling can be recommmended as beneficial for health to patiens after lumbar disc herniation surgery. Successful rehabilitation respecting three months time interval after surgery is a necessary condition. Supervision by a specialist in sport medicine in recommended for active bikers after lumbar disc herniation surgery.

Keywords: body muscles, position of pelvis, cycling, back pain, lumbar intervertebral disc herniation, prevention.