Neurológia pre prax 1/2010

Paroxyzmální alien hand syndrom nebo RINCH u epilepsie frontálního laloku? Videokazuistika + přehled literatury věnované alien hand fenoménu a RINCH

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Věra Zelená

Prezentujeme případ pacienta, u nějž se krátce po resekci parasagitálně lokalizovaného tumoru pravého frontálního laloku objevily frekventní paroxyzmálně se vyskytující mimovolní pohyby prstů levé ruky. Neinvazivní videoEEG monitorací byl potvrzen epileptický původ těchto motorických projevů, a to pro současně se vyskytující iktální EEG vzorec s maximem v pravostranných frontocentrálních elektrodách. V některých aspektech (zejména lokalizací kauzální léze) jeví náš případ podobnost se vzácně popisovaným iktálním alien hand syndromem, avšak rytmický charakter vlastních pohybů spíše odpovídá příznaku RINCH (rhytmical ictal non-clonic hand movement), který je však dosud popisován pouze u epilepsií temporálního laloku, a to na končetině kontralaterální k ložisku.

Kľúčové slová: alien hand syndrom, epilepsie, motorické cingulum, RINCH.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paroxysmal alien hand syndrome or RINCH in frontal lobe epilepsy? A video case report + review of literature on alien hand phenomenon and RINCH

A patient is presented who, shortly after the removal of a parasagitally localized tumour of the right frontal lobe, developed frequent paroxysmally occurring involuntary movements of the right hand fingers. Noninvasive video EEG monitoring confirmed the epileptic origin of these motor manifestations for simultaneously occurring ictal EEG pattern with a maximum at the right frontocentral electrodes. In some aspects (particularly the localization of the causal lesion), our case has a resemblance to the rarely reported ictal alien hand syndrome; however, the rhythmic character of the movements rather corresponds to the RINCH (rhythmic ictal non-clonic hand) motions that, however, have so far been described in temporal lobe epilepsies only, namely in the limb contralateral to the focus.

Keywords: alien hand syndrome, epilepsy, motor cingulum, RINCH.