Neurológia pre prax 1/2010

Paliativní léčba u nádorů mozku a míchy

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.

Autor se zabývá v úvodu etymologií slova paliativní pro přesnější chápání jejího významu a vymezuje jeho použití v medicíně. Dále se soustřeďuje na výčet nejdůležitějších symptomů provázejících mozkové nádory, které ztrpčují život nemocných a na jejich paliativní ovlivnění. Zdůrazňuje nutnost multidisciplinárního přístupu, který by měl vést k co nejvíce snesitelné kvalitě života nemocných v jejich posledních měsících či letech života, což nespočívá pouze v odstranění symptomů nemoci. Podobný přístup popisuje i u maligních míšních nádorů včetně péče terminální.

Kľúčové slová: paliativní péče, mozkové nádory, míšní nádory, karcinomatóza mening.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative treatment in brain and spinal cord tumours

First, the author deals with the etymology of the word palliative for a better understanding of its meaning and defines its use in medicine. Next, he presents a list of the major symptoms accompanying brain tumours that make the lives of patients harder and focuses on their palliative management. He emphasizes the need for a multidisciplinary approach which should result in a most bearable quality of life of patients in their last months or years of life, which is not only about relieving the symptoms of disease. A similar approach is described also for malignant spinal cord tumours including terminal care.

Keywords: palliative care, brain tumours, spinal cord tumours, meningeal carcinomatosis.