Neurológia pre prax 1/2010

Paliatívna liečba a starostlivosť o chorých so sclerosis multiplex

MUDr. Hedviga Jakubíková, doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Mnohopočetná skleróza je zápalové a degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému autoimunitného pôvodu. U progredujúcich ochorení a po ukončení liečby modifikujúcej prirodzený priebeh ochorenia sa sústreďuje pozornosť hlavne na liečbu symptómov a potrebu paliatívnej starostlivosti. Najčastejšími symptómami sú poruchy hybnosti, spasticita, bolesti, poruchy zraku, únava, tremor, bulbárne poruchy, sfinkterové poruchy, kognitívne poruchy a depresie. Pacienti najčastejšie zomierajú na respiračné a obličkové komplikácie. Zachovanie kvality života a dôstojnosti pacienta by malo byť hlavným cieľom paliatívnej liečby tohto progredujúceho neurologického ochorenia.

Kľúčové slová: mnohopočetná skleróza, symptómy, kvalita života, paliatívna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative Care and Treatment in Multiple Sclerosis Patients

Multiple sclerosis is inflammatory and degenerative disease of the central nervous system with autoimmune origin. In progressive types of multiple sclerosis and after disease modifying treatment failure attention focuses primarily to the symptom treatment and the need for palliative care. The most common symptoms are movement disorders, spasticity, pain, visual disturbances, fatigue, tremor, bulbar symptoms, sphincter disturbances, cognitive failure and depression. Patients often die of respiratory and renal complications. Maintaining quality of life and dignity of the patient should be the main aim of palliative treatment of this progressive neurological disease.

Keywords: multiple sclerosis, symptoms, quality of Life, palliative care.