Neurológia pre prax 6/2009

Omyly a chyby v liečbe epilepsie

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Počet antiepileptických liekov narastá. Zvýšený počet liekov prináša so sebou nástrahy aj možnosti neuváženej indikácie, omyly a chyby. K najčastejším chybám patrí: 1. zlyhanie aplikácie maximálnej tolerovanej dávky pri nekontrolovanej epilepsii, 2. pridanie ďalšieho lieku skôr, ako predošlý zlyhal v účinku, 3. oneskorené odoslanie pacienta do vyššieho špecializovaného centra, 4. zámena záchvatov frontálneho laloka za neepileptické psychogénne záchvaty, 5. chyby v diagnostike epileptických syndrómov, 6. suboptimálne užívanie novogeneračných antiepileptík, 7. zbytočne vysoké dávkovanie antiepileptík, 8. chybný výber optimálneho lieku pre určitý typ epileptického záchvatu, 9. predčasné vysadenie antikonvulzíva u pacientov bez záchvatov, 10. zlyhanie v sledovaní liečebných cieľov, 11. predpisovanie antiepileptík v nesprávnych situáciách, 12. neprimerane rýchla eskalácia dávky.

Kľúčové slová: epilepsia, epileptický syndróm, compliance, monoterapia, epileptochirurgia, neepileptické záchvaty, psychogénne záchvaty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mistakes and errors in treating epilepsy

The number of antiepileptic drugs has been increasing. An increased number of drugs brings with it certain pitfalls as well as the possibility of an ill-judged indication, mistakes and errors. The most common errors include: 1. failure to administer the maximum tolerated dose in uncontrolled epilepsy, 2. addition of another drug before the previous one failed to have an effect, 3. delayed patient referral to a higher specialized centre, 4. mistaking frontal lobe seizures for nonepileptic psychogenic seizures, 5. errors in diagnosing epileptic syndromes, 6. suboptimal use of new generation antiepileptics, 7. unnecessarily high dosage of antiepileptics, 8. erroneous selection of an optimal drug for a certain type of epileptic seizure, 9. premature discontinuation of an anticonvulsant in seizure-free patients, 10. failure to follow therapeutic goals, 11. prescribing antiepileptics in improper situations, 12. inappropriately rapid dose escalation.

Keywords: epilepsy, epileptic syndrome, compliance, monotherapy, epilepsy surgery, nonepileptic seizures, psychogenic seizures.