Neurológia pre prax 5/2012

Ochorenia postihujúce tretí, štvrtý a šiesty kraniálny nerv

MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Peter Žiak, PhD.

Práca predstavuje prehľadový článok o rôznych príčinách poruchy štruktúry a funkcie okohybných kraniálnych nervov. Nervus oculomotorius, nervus trochlearis a nervus abducens majú viaceré spoločné charakteristiky, ale aj rôzne jedinečné vlastnosti dané napr. anatomickými okolnosťami a fyziologickými mechanizmami. Uvedené sú hlavne ochorenia, ktoré podmieňujú vznik okohybných porúch poškodením nukleárnej alebo periférnej časti N III, IV a VI. Naopak, v článku nie sú uvedené napr. ochorenia postsynaptickej membrány neuromuskulárnej junkcie alebo samotných okohybných svalov.

Kľúčové slová: obrna nervu, nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus abducens, okohybná porucha.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diseases affecting the third, fourth, and sixth cranial nerves

The review article deals with various causes of impaired structure and function of oculomotor cranial nerves. The oculomotor nerve, trochlear nerve, and abducent nerve share several common characteristics, but also have various unique features, e.g. those determined by anatomic factors and physiological mechanisms. Particular emphasis is placed on conditions that underlie the development of oculomotor disorders by damaging the nuclear or peripheral parts of the third, fourth, and sixth cranial nerves. On the contrary, the article does not deal with, for example, diseases of the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction or of the oculomotor muscles.

Keywords: nerve palsy, oculomotor nerve, trochlear nerve, abducent nerve, oculomotor disorder.