Neurológia pre prax 4/2018

Novinky v zobrazení a diagnostice u autoimunitních a zánětlivých onemocnění

prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

Práce seznamuje čtenáře s novinkami v diagnostice roztroušené sklerózy (RS) a neuromyelitis optica (NMO) a dále představuje ne příliš známou jednotku CLIPPERS – chronický lymfocytární zánět s pontinním perivaskulárním enhancementem a reakcí na podání kortikoidů v obraze magnetické rezonance (MR). V posledních dvou letech byla diskutována podpora diagnostiky RS pomocí MR tak, aby byla kritéria co nejjednodušší, zároveň vysoce senzitivní při neklesající specificitě. V prosinci 2017 byla publikována zatím poslední revize McDonaldových kritérií. Článek prezentuje uceleně nejnovější revizi McDonaldových kritérií a diskutuje oblasti, u kterých došlo ke změně. U NMO s pozitivitou protilátek proti akvaporinu-4 (AQP4-IgG) byly revidovány nálezy na MR mozku. Původní koncept normální MR mozku je již dávno překonán. Toto onemocnění je z patogenetického pohledu považováno za primární astrocytopatii se sekundární demyelinizací. U části pacientů, u kterých nenacházíme AQP4-IgG mohou být v séru přítomny protilátky proti myelinovému oligodendrocytárnímu glykoproteinu, tzv. MOG-IgG a diskutuje se celé spektrum onemocnění asociovaných s těmito protilátkami. Uvádíme nejnovější kritéria pro NMO a onemocnění jejího širšího spektra (NMOSD) a typické nálezy na MR, které pomáhají v jejím odlišení od RS a jsou definovány v diagnostických kritériích z roku 2015.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, neuromyelitis optica, CLIPPERS, magnetická rezonance, diagnostická kritéria

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advances in imaging and diagnosing autoimmune and inflammatory diseases

The paper introduces the reader to advances in diagnosing multiple sclerosis (MS) and neuromyelitis optica (NMO) as well as presents a not very well known entity referred to as CLIPPERS – chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids as seen on magnetic resonance imaging (MRI). In the recent two years, the support of MS diagnosis using MRI has been discussed in order for the criteria to be as simple as possible while being highly sensitive with a sustained specificity. In December 2017, the latest revision to the McDonald criteria was published. The article coherently presents the latest revision to the McDonald criteria and discusses the areas where changes have been made. In the case of NMO with anti-aquaporin-4 antibody positivity (AQP4-IgG), brain MRI findings have been revised. The original concept of normal brain MRI has long been surpassed. In terms of pathogenesis, this disease is considered to be primary astrocytopathy with secondary demyelination. In a proportion of patients in whom AQP4-IgG is not detected, antibodies against myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG-IgG) may be present in the serum, and the whole spectrum of diseases associated with these antibodies is discussed. Also presented are the latest criteria for NMO and its spectrum disorder (NMOSD) and typical findings on MRI that aid in distinguishing it from MS and that are defined in the 2015 diagnostic criteria.

Keywords: multiple sclerosis, neuromyelitis optica, CLIPPERS, magnetic resonance imaging, diagnostic criteria