Neurológia pre prax 2/2013

Novinky v akutní péči o kraniocerebrální poranění

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

V přehledné práci jsou podrobněji popsány možnosti současné akutní péče o kraniocerebrální poranění s důrazem na neuromonitoring. V první části je zmíněn monitoring základních systémových parametrů, jako je EKG, pulzní oxymetrie, krevní tlak, tělesná teplota, laboratorní monitoring, centrální žilní tlak a bilance tekutin z pohledu možného negativního vlivu jejich patologických hodnot na mozkovou tkáň. Ve druhé části jsou podrobněji popsány možnosti cerebrálního monitoringu s globálními monitorovacími parametry, jako jsou měření nitrolebečního tlaku a měření mozkového perfuzního tlaku a dále lokální monitorovací parametry, kam patří monitoring tkáňové oxymetrie, near-infrared spectroscopy, monitoring mozkového krevního průtoku a mikrodialýza mozkové tkáně. Popsána je rovněž metodika zavedení a interpretace některých monitorovaných hodnot. Je zmíněn i CT monitoring a hodnocení neurologického stavu. Bez možnosti neuromonitoringu není současná péče o těžká kraniocerebrální poranění možná a pro svou ekonomickou náročnost patří pouze do plně vybavených traumacenter.

Kľúčové slová: neuromonitoring, poranění mozku, mozkový perfuzní tlak, tkáňová oxymetrie, near-infrared spectroscopy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Craniocerebral injury news in acute care

In a synoptic work are described possibilities of current acute care of craniocerebral injury with emphasis on neuromonitoring. In the first part there is mentioned monitoring of basic system parameters such as ECG, pulse oximetry, blood pressure, body temperature, laboratory monitoring, central venous pressure and fluid balance in a view of the potential negative impact of their pathological values in brain tissue. The second part describes in more details the possibilities of cerebral monitoring with global monitoring parameters such as measurement of intracranial pressure and cerebral perfusion pressure measurement and local monitoring parameters, which include monitoring of tissue oximetry, near-infrared spectroscopy, monitoring of cerebral blood flow and brain microdialysis. There is also described the methodology implementation and interpretation of some monitoring values. CT monitoring and evaluation of neurological status is also mentioned. Without the ability of neuromonitoring the care is not possible for severe craniocerebral injuries and for it‘s economic sophistication belongs only to fully equipped trauma centers.

Keywords: neuromonitoring, brain injury, cerebral perfusion pressure, tissue oximetry, near-infrared spectroscopy.