Neurológia pre prax 2/2013

Možnosti diagnostiky a liečby diabetickej autonómnej neuropatie

MUDr. Miriam Kozárová, PhD., MUDr. Mária Rašiová, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.

Diabetická autonómna neuropatia (DAN) je závažná, častá a zároveň najviac poddiagnostikovaná komplikácia diabetes mellitus. Diagnostike a liečbe DAN nie je ani v súčasnosti venovaná náležitá pozornosť, a to napriek opakovane potvrdenému vzťahu kardiálnej autonómnej neuropatie (KAN) k zvýšenej kardiovaskulárnej mortalite. DAN často koexistuje s inými periférnymi neuropatiami a ostatnými chronickými komplikáciami diabetu, avšak môže byť aj izolovaná a predchádzať manifestácii týchto komplikácií. DAN môže postihnúť ktorýkoľvek orgánový systém, najčastejšie však kardiovaskulárny, gastrointestinálny a urogenitálny trakt. Hlavnými klinickými manifestáciami DAN sú pokojová tachykardia, intolerancia námahy, ortostatická hypotenzia, obstipácia, gastroparéza, erektilná dysfunkcia a sudomotorická dysfunkcia.

Kľúčové slová: diabetická autonómna neuropatia, kardiálna autonómna neuropatia, pokojová tachykardia, gastroparéza, sudomotorická dysfunkcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostics and treatment of diabetic autonomic neuropathy

Diabetic autonomic neuropathy (DAN) is serious, common and also the most underdiagnosed complication of diabetes mellitus. Even nowadays diagnosis and treatment of DAN has not been fully appreciated, despite reported relationship of cardiovascular autonomic neuropathy to an increased risk of cardiovascular mortality. DAN is frequently associated with other peripheral neuropathies and other diabetic complications, but it may be also isolated, frequently preceding the detection of other complications. DAN may affect many organ systems throught body, the most common is involvement of cardiovascular, gastrointestinal and genitourinary system. Major clinical manifestations of DAN include resting tachycardia, excercise intolerance, orthostatic hypotension, constipation, gastroparesis, erectile dysfunction and sudomotoric dysfunction.

Keywords: diabetic autonomic neuropathy, cardiovascular autonomic neuropathy, resting tachycardia, gastroparesis, sudomotoric dysfunction.