Neurológia pre prax 2/2014

Mozkové hemoragie a antikoagulační léčba

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO

Antikoagulační léčba je využívána v prevenci a terapii trombózy a tromboembolizmu a komplikací s nimi spojených, včetně prevence ischemické cévní mozkové příhody (iCMP). K tomuto účelu jsou využívány nejčastěji warfarin, heparin (včetně nízkomolekulárního), ale také nová antikoagulancia (např. dabigatran, rivaroxaban nebo apixaban). Užití antikoagulancií může být komplikováno hemoragií, a to včetně spontánní intracerebrální hemoragie (SICH). Pokud dojde k rozvoji SICH u pacienta na perorální antikoagulaci, jsou indikovány okamžité ukončení antikoagulace a snaha o co nejrychlejší normalizaci koagulačních parametrů. Při rozhodování o indikaci dlouhodobé antikoagulační terapie v sekundární prevenci iktu u pacientů po prodělané SICH je nutné porovnat riziko recidivy SICH oproti riziku ischemické cévní příhody.

Kľúčové slová: mozkové krvácení, antikoagulační léčba, warfarin, nová perorální antikoagulancia, ischemická cévní mozková příhoda, prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intracerebral hemorrhage and anticoagulation therapy

Anticoagulation therapy is being used in the prevention and therapy of thrombosis and thromboembolism and of related complications, including the prevention of ischemic stroke. Warfarin, heparin (including low-molecular-weight one), but also new oral anticoagulants (e. g. dabigatran, rivaroxaban or apixaban) are being used most frequently for this purpose. The use of anticoagulants may be complicated by hemorrhage, including spontaneous intracerebral hemorrhage (SICH). In the case of the occurrence of SICH in patient on oral anticoagulation, immediate discontinuation of anticoagulation and effort for the most rapid normalization of coagulation parameters are indicated. During decision making about the indication of long-term anticoagulation in the secondary prevention of stroke in patients with a history of SICH, comparison of the risk of SICH recurrence and the risk of ischemic vascular disease is needed.

Keywords: intracerebral hemorrhage, anticoagulant therapy, warfarin, new oral anticoagulants, ischemic stroke, prevention.