Neurológia pre prax 6/2013

Mitochondriálne syndrómy s poškodením nervového systému

MUDr. František Cibulčík, PhD.

Ochorenia s postihnutím nervového systému spôsobeným poruchou funkcie mitochondrií zahŕňajú pestrú paletu typov dedičnosti, poškodenia jednotlivých častí nervového systému v kombinácii s prejavmi dysfunkcie iných systémov s vysokými nárokmi na energetické zásobenie. Prístup k členeniu mitochondriálnych ochorení môže vychádzať primárne z klinického obrazu, z typu biochemického poškodenia alebo typu genetického poškodenia. V našej práci opisujeme syndrómové mitochondriálne ochorenia – ochorenia, ktorých fenotypická prezentácia tvorí ucelený syndróm. Diagnostika týchto ochorení, okrem zohľadnenia anamnézy a klinického obrazu, spočíva jednak v genetickom objasnení prítomného defektu, jednak v zistení zmien na mikroskopickej a biochemickej úrovni. V súčasnosti nie je v drvivej väčšine týchto ochorení možná účinná kauzálna liečba. Ich správna diagnostika však dáva predpoklad na uplatnenie účinnej liečby, ktorej perspektíva sa črtá v blízkej budúcnosti.

Kľúčové slová: mitochondrie, encefalomyopatie, dýchací reťazec, maternálna dedičnosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mitochondrial syndromes with nervous system damage

Diseases with nervous system involvement caused by impaired mitochondrial function include a wide range of types of inheritance, damage to individual parts of the nervous system in combination with manifestations of dysfunction of other systems with high demands for energy supply. The approach to classifying mitochondrial disease can be primarily based on the clinical presentation, the type of biochemical damage, or the type of genetic damage. The paper describes mitochondrial disease syndromes, i.e. diseases whose phenotypic presentation forms a coherent syndrome. Diagnosing these diseases, in addition to taking into account the history and clinical presentation, involves genetic elucidation of the present defect as well as identification of changes at a microscopic and biochemical level. Currently, no effective causal therapy is available in the vast majority of these conditions. Correct diagnosis, however, creates the precondition for the use of effective treatment the perspective of which is in sight in the near future.

Keywords: mitochondria, encephalomyopathy, respiratory chain, maternal inheritance.