Neurológia pre prax 6/2021

Manažment pacientov s ľahkým mozgovým poranením

MUDr. Róbert Ružinák, MUDr. Martina Martiníková, prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO, Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Ľahké mozgové poranenie (ĽMP) patrí medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými sa stretáva neurológ vo svojej praxi. Napriek dôležitým poznatkom získaným za posledné desaťročia zostáva v rámci tejto klinickej jednotky stále mnoho otázok. Článok obsahuje prehľad terminológie ochorenia, zásady diagnostického postupu so zameraním na indikačné kritériá zobrazovacích vyšetrení u dospelých pacientov aj detí a princípy liečby v iniciálnom poúrazovom období.

Kľúčové slová: ľahké mozgové poranenie, otras mozgu, kraniocerebrálne poranenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of patients with mild traumatic brain injury

Mild traumatic brain injury (MTBI) is among the most common diagnoses encountered by a neurologist in the clinical practice. Despite several important findings in recent decades, there are still many question marks. The article provides an overview of disease terminology, the principles of diagnosis with a focus on the indication criteria for imaging in adult patients and children and the principles of treatment in the initial post-traumatic period.

Keywords: mild traumatic brain injury, concussion, craniocerebral trauma