Neurológia pre prax 5/2021

Lipoproteín(a) ako rizikový faktor ischemických cievnych mozgových príhod

MUDr. Antónia Lacková, MUDr. Miriam Kozárová, PhD.

Lipoproteín(a) (Lp(a)) sa v súčasnosti považuje za nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Distribúcia hladín Lp(a) v populácii je veľmi veľká a je až v 90 % geneticky determinovaná. Podľa súčasných odporúčaní sa má hladina Lp(a) stanoviť aspoň raz za život a následne pravidelne kontrolovať u pacientov so zvýšenou hodnotou Lp(a). Až 80 % populácie má hladinu Lp(a) nižšiu ako 50 mg/dl (125 nmol/l), čo je referenčná norma. Kardio- a cerebrovaskulárne riziko však stúpa lineárne so zvyšujúcou sa hladinou Lp(a) aj pri hodnotách Lp(a) nižších ako 50 mg/dl (125 nmol/l). Vyššie hladiny Lp(a) sa spájajú s ischemickou chorobou srdca (ICHS), infarktom myokardu, aortálnou stenózou aj ischemickou cievnou mozgovou príhodou, najmä kryptogénnou, manifestovanou u mladších pacientov. Lp(a) zasahuje nielen do procesu aterosklerózy, ale jeho pôsobenie je aj protrombogénne a prozápalové.

Kľúčové slová: lipoproteín(a), ateroskleróza, ischemická cievna mozgová príhoda, statíny, antiPCSK9 liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lipoprotein(a) as risk factor for ischemic stroke

Lipoprotein(a) is currently considered to be an independent risk factor for atherosclerosis. The distribution of Lp(a) levels in the population is very large and is genetically determined in up to 90 %. According to current recommendations, the level of Lp(a) should be determined at least once in a lifetime and then regularly monitored in patients with elevated Lp(a). Up to 80 % of the population has an Lp(a) level of less than 50 mg/dl (125 nmol/l) that is found to be the reference range. However, cardio – and cerebrovascular risk increases linearly with increasing Lp(a) levels even at Lp(a) values below 50 mg/dl (125 nmol/l). Higher levels of Lp(a) are associated with coronary heart disease, myocardial infarction, aortic stenosis and ischemic stroke, especially cryptogenic in younger adults. Lp(a) not only interferes with the atherosclerosis process, but it has also prothrombogenic and pro-inflammatory properties.

Keywords: lipoprotein (a), atherosclerosis, ischemic stroke, statins, antiPCSK9 treatment