Neurológia pre prax 4/2022

Liečba migrény u pacientov s nízkou compliance

MUDr. Jana Múdra

Compliance je kľúčový faktor pri liečbe mnohých chronických ochorení. Compliance podľa slovníka znamená zhodu, ochotu, súlad a spoluprácu. Podobný význam predstavuje adherencia, ktorou označujeme dodržiavanie liečebných postupov. Zlá adherencia k liečbe je spojená so zlými výsledkami liečby a klesá so zložitosťou liečebného režimu. Neoptimálne užívanie liečby proti bolesti hlavy vrátane nadmerného užívania, ako aj nedostatočnej liečby môže zhoršiť bolesti hlavy a je rizikovým faktorom pre rozvoj chronickej migrény. Napriek dôležitosti adherencie k liečbe existuje málo štúdií, ktoré by skúmali adherenciu k liečbe u pacientov s migrénou. Z dostupných štúdií vyplýva, že adherencia k akútnej a chronickej medikácii pri liečbe migrény je nízka. V súčasnosti máme k dispozícii aj nové možnosti liečby migrény, ktoré zlepšujú compliance s liečbou.

Kľúčové slová: migréna, compliance, adherencia, akútna a profylaktická liečba, monoklonálne protilátky proti CGRP

Migraine treatment in patients with poor compliance

Compliance is a key factor in the treatment of many chronic diseases. In the dictionary it means agreement, willingness, consistency and cooperation. Adherence has similar meaning. Poor treatment adherence is associated with poor results and decreases with the complexity of the treatment. Inadequate usage of headache treatment, including overuse of medication as well as underuse, can exacerbate headaches and is a risk factor for the development of chronic migraine. Despite the importance of treatment adherence, there are very few studies that have examined adherence of patients suffering from migraine. Available studies indicate that acute and prophylactic medication adherence in migraine treatment is low. Currently, new options are available for migraine treatment that also improve the compliance.

Keywords: migraine, compliance, adherence, acute and prophylactic treatment, monoclonal antibodies against CGRP