Neurológia pre prax 2/2015

Liečba epilepsie a epileptických syndrómov u detí

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Epilepsia je chronické ochorenie mozgu charakterizované záchvatmi s trvalou predispozíciou na ich vznik a neurobiologické, kognitív ne a psychosociálne dôsledky tohto stavu. Epilepsia nie je nozologická jednotka, je skupinou ochorení s rôznou etiológiou, klinickým obrazom, priebehom a liečbou. Cieľom antiepileptickej liečby je dosiahnuť stav bez záchvatov, bez ovplyvnenia psychickej aj fyzickej výkonnosti. Liečba je predovšetkým farmakologická, antiepileptikami. Výber antiepileptika závisí od formy záchvatov, ale predovšetkým od formy epilepsie alebo epileptického syndrómu. U väčšiny pacientov sa dosiahne bezzáchvatový stav alebo výrazná redukcia záchvatov. V článku sú uvedené súčasné možnosti liečby epilepsií a epileptických syndrómov u detí. U 20 – 30% pacientov je farmakologická liečba neúspešná a epilepsia je farmakorezistentná. Možnosťou liečby farmakorezistentnej epilepsie je epileptochirurgický zákrok, stimulácia blúdivého nervu alebo ketogénna diéta. Napriek výrazným pokrokom v diagnostike a liečbe zostáva epilepsia závažným medicínskym aj sociálnym problémom.

Kľúčové slová: liečba epilepsie, farmakoterapia, antiepileptiká, farmakorezistencia, epileptochirurgia, ketogénna diéta, stimulácia n. vagus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treating epilepsy and epilepsy syndromes in children

Epilepsy is a chronic brain disease characterized by seizures and a persistent predisposition to developing them as well as by neurobiological, cognitive, and psychosocial consequences of this condition. Epilepsy is not a nosological entity; it is a group of conditions with varying aetiology, clinical presentation, course, and treatment. The goal of antiepileptic treatment is to achieve a seizure-free state, without affecting mental and physical performance. Treatment is predominantly pharmacological, using antiepileptics. The choice of an antiepileptic drug depends on the type of seizures, but in particular on the type of epilepsy or epilepsy syndrome. The majority of patients achieve a seizure-free state or a significant reduction in seizures. The article presents the current treatment options for epilepsy and epilepsy syndromes in children. In 20 to 30 percent of patients, pharmacological treatment fails and the epilepsy is pharmacoresistant. The treatment options for pharmacoresistant epilepsy include epilepsy surgery, vagus nerve stimulation, or ketogenic diet. Despite major progress in the diagnosis and treatment, epilepsy continues to be a serious medical and social issue.

Keywords: epilepsy treatment, pharmacotherapy, antiepileptics, pharmacoresistance, epilepsy surgery, ketogenic diet, vagus nerve stimulation.