Neurológia pre prax 2/2017

Kouření a roztroušená skleróza

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění, kdy dochází k demyelinizaci a ztrátě axonů v centrálním nervovém systému (CNS). RS je multifaktoriální onemocnění, u něhož mohou environmentální faktory být zodpovědné za „triggering“ autoimunitní odpovědi u geneticky vnímavých jedinců. Environmentální faktory působí zpravidla v kombinaci, méně selektivně a mají vliv na patogenezi RS. Komplexní interakce mezi individuální genetickou dispozicí a environmentálními faktory u RS má vliv jak na incidenci RS, tak i její klinickou formu. Nejvýznamnější z nich jsou kouření, snížená koncentrace vitaminu D, snížená expozice UV záření, vysoká hladina NaCl a časná virová infekce Epstein-Barrové (EBV).

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, kouření, rizikové faktory prostředí

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Smoking and multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease wherein demyelination and axonal loss occur in the central nervous system (CNS). MS is a multifactorial disease in which environmental factors can be responsible for triggering an autoimmune response in genetically susceptible individuals. Environmental factors typically act in combination, while being less selective and having an effect on the pathogenesis of MS. A complex interplay between individual genetic predisposition and environmental factors in MS affects both the incidence of MS and its clinical form. The most significant factors include smoking, reduced vitamin D concentration, reduced UV light exposure, high sodium chloride level, and early Epstein-Barr virus (EBV) infection.

Keywords: multiple sclerosis, smoking, environmental risk factors