Neurológia pre prax 2/2011

Komplikace ischemické cévní mozkové příhody

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Jan Latta, MSN Petra Mandysová

U nemocných s ischemickou CMP (cévní mozková příhoda) se vyskytují komplikace. Asi u 30 % nemocných dojde k progresi ložiskových či celkových mozkových změn. Jedná se o progredující CMP, což je komplikace neurologická. Komplikace postihující jiné systémy než pouze mozek se nazývají všeobecně medicínské. Vyskytují se jak v akutním stadiu iCMP (ischemická cévní mozková příhoda), a to jak na podkladě patologických změn přítomných již před vznikem CMP (např. hypertenze, diabetes, ischemická choroba srdeční), tak i spojených s typem a tíží CMP (porucha vědomí, edém). V prvém týdnu se objevují komplikace akutního stadia CMP (zmatenost, negativizmus, dysfagie, flebotrombóza, dekubity). Po odeznění akutního stadia stoupá výskyt dalších komplikací (deprese, spasticita, hyponutrice, pády). Je nezbytné vědět o komplikacích, znát jejich rizikové faktory, časový vztah k iktu a z těchto znalostí zavést preventivní opatření i racionální terapii.

Kľúčové slová: progredující CMP, medicínské komplikace, pády, spasticita, dekubity, dysfagie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of ischaemic stroke

Patients with ischemic cerebrovascular accident (CVA) can develop complications. About 30 % of patients experience progression of focal or global brain changes. In this case, the CVA is progressive, which is a neurological complication. As a general rule, complications affecting organ systems other than just the brain are called medical complications. They occur both in the acute stage of ischemic CVA, due to pathological changes existing already before a CVA occurs (e. g., hypertension, diabetes mellitus, and ischemic heart disease), and in association with the type and severity of a CVA (impairment of consciousness, edema). In the first week, complications of the acute phase of a CVA can develop (such as confusion, negativism, dysphagia, phlebothrombosis, and pressure sores). After the resolution of the acute stage, there is a rising incidence of other complications (depression, spasticity, undernutrition, and falls). It is necessary to know the complications, their risk factors, and their timing in relation to stroke, and based on this knowledge, to implement preventive measures and sensible therapy.

Keywords: progressive CVA, medical complication, falls, spasticity, pressure ulcers, dysphagia.