Neurológia pre prax 3/2022

Koincidence ischemické cévní mozkové příhody a akutního infarktu myokardu – dvě kazuistiky

MUDr. Lubomír Jurák, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. III, MUDr. Jan Dienelt, prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Koincidence ischemické cévní mozkové příhody a akutního infarktu myokardu není častá, ale ani vzácná. Předkládáme dvě kazuistiky pacientů přijatých do nemocnice pro ischemickou cévní mozkovou příhodu, u kterých za hospitalizace došlo ke vzniku akutního infarktu myokardu s rozdílným finálním výsledkem. 66letá žena byla přijata do nemocnice pro příznaky cévní mozkové příhody v podobě těž ké monoparézy levé horní končetiny, centrální léze levého faciální nervu a dysartrie. Po podání intravenózní trombolýzy došlo k postupnému zlepšení stavu pacientky. Druhého dne se u pacientky objevily stenokardie, opocení, hypotenze, bradykardie a byla stanovena diagnóza akutního infarktu myokardu přední stěny. Po provedení perkutánní koronární intervence došlo ke kompletní regresi pacientčiných potíží. Po celkové sedmidenní hospitalizaci byla pacientka propuštěna s lehkou reziduální parézou dvou prstů levé horní končetiny bez srdečních potíží. 69letý muž byl přijat do nemocnice pro příznaky cévní mozkové příhody v podobě somnolence, levostranné hemiplegie a hemihypestezie, centrální léze levého faciální nervu, parézy pohledu vlevo, neglect syndromu vlevo a těžké dysartrie. Po podání intravenózní trombolýzy a provedení mechanické trombembolektomie došlo k postupnému zlepšení stavu pacienta. Druhého dne se u pacienta objevily bolesti v epigastriu a byla stanovena diagnóza akutního infarktu myokardu spodní stěny. Po provedení perkutánní koronární intervence došlo k parciální regresi pacientových potíží. Po dvou dnech od kardiologické intervence došlo u pacienta k náhlé srdeční zástavě s neúspěšnou kardiopulmonální resuscitací. Akutní infarkt myokardu komplikující ischemickou cévní mozkovou příhodu přináší pacientům zvýšení morbidity a mortality i přes jeho adekvátní a včasnou diagnostiku a terapii.

Kľúčové slová: ischemická cévní mozková příhoda, akutní infarkt myokardu, intravenózní trombolýza, mechanická trombembolektomie, koronarografie, perkutánní koronární intervence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Coincidence of ischemic stroke and acute myocardial infarction – two case reports

Coincidence of ischemic stroke and acute myocardial infarction is not common, but neither it is rare. We present two case reports of patients admitted to hospital for ischemic stroke who have developed acute myocardial infarction with different final outcomes. A 66-year-old woman was admitted to the hospital for symptoms of stroke in the form of severe monoparesis of left upper limb, central left facial nerve paresis, and dysarthria. There was a gradual improvement in the patient’s condition after intravenous thrombolysis was administered. The next day, the patient developed stenocardia, sweating, hypotension, and bradycardia and was diagnosed with an acute anterior wall myocardial infarction. Following percutaneous coronary intervention, the patient’s symptoms completely regressed. After a total seven-day hospitalization, the patient was released with a mild residual paresis of two fingers of left upper limb without any heart problems. A 69-year-old man was admitted to hospital for symptoms of stroke in the form of somnolence, left-sided hemiplegia and hemihypesthesia, central paresis of the left facial nerve, paresis of the gaze left, neglect of the left-sided syndrome and severe dysarthria. Following intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy, the patient gradually improved. The next day, the patient developed epigastric pain and was diagnosed with acute myocardial infarction of the lower wall. After percutaneous coronary intervention, the patient’s problems were partially regressed. Two days after the cardiac intervention, the patient went into sudden cardiac arrest with unsuccessful cardiopulmonary resuscitation. Acute myocardial infarction complicating ischemic stroke causes increase in patients΄’ morbidity and mortality despite adequate and timely diagnosis and therapy.

Keywords: ischemic stroke, acute myocardial infarction, intravenous thrombolysis, mechanical thrombectomy, coronarography, percutaneous coronary intervention