Neurológia pre prax 3/2016

Kognitivní postižení u gastrointestinálních a jaterních onemocnění

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Mgr. Eva Bolceková, PhD.

Kognitivní postižení v rámci gastrointestinálních onemocnění se typicky vyskytují v rámci neurologické manifestace Whippleovy nemoci a jako důsledek deficitu nutričních faktorů s hypovitaminózou B1 a B12. Korsakovův syndrom se obvykle objeví po odeznění hybných projevů Wernickeovy encefalopatie, je charakterizován těžkou anterográdní a částečně i retrográdní amnézií s konfabulacemi, přitom je zachována krátkodobá paměť a není narušen úsudek. Stanovování vitaminu B12 v rámci rutinního screeningu demencí se v současné době již paušálně nedoporučuje. Jaterní encefalopatie se vyskytuje při akutním jaterním selhání, při portosystémovém zkratu a při jaterní cirhóze, klinicky lze rozlišit manifestní jaterní encefalopatii se zjevnými projevy a minimální jaterní encefalopatii bez klinických projevů, ale s nálezem v neuropsychologickém vyšetření. Wilsonova nemoc se může projevit neuropsychiatrickými příznaky, kognitivní postižení se ale vyskytuje jen u pacientů s neurologickými projevy Wilsonovy nemoci.

Kľúčové slová: Whippleova nemoc, Wernickeova encefalopatie, Korsakovův syndrom, jaterní encefalopatie, hypovitaminóza B12, Wilsonova nemoc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive impairment in gastrointestinal and hepatic diseases

Cognitive impairment in gastrointestinal disorders is mostly seen in the context of neurological manifestations of Whipple´s disease and as a result of nutrition deficits with hypovitaminosis B1 and B12. Korsakoff´s syndrome usually manifests after diminution of motor manifestations in Wernicke´s encephalopathy and typically presents severe anterograde and retrograde amnesia with confabulations, short term memory and judgement are preserved. Routine assessment of B12 plasmatic levels is no more recommended for dementia screening in general practice. Hepatic encephalopathy may develop in acute liver failure, in portocaval shunt and in hepatic cirrhosis, with two principal forms: manifest hepatic encephalitis with clinical signs and minimal hepatic encephalitis with normal clinical examination but impairment in neuropsychological testing. Wilson´s disease may manifest with neuropsychiatric symptoms, however, cognitive impairment is found only in patient with neurological manifestations of Wilson’s disease.

Keywords: Whipple´s disease, Wernicke´s encephalopathy, Korsakoff´s syndrome, hepatic encephalopathy, hypovitaminosis B12, Wilson’s disease