Neurológia pre prax 4/2009

Klinické prejavy nádorov chrbtice a miechy

MUDr. Peter Kalina, CSc.

Nádory chrbtice a miechy sú relatívne zriedkavé, ale medicínsky závažné ochorenia. V práci sa prehľadne uvádzajú klinické prejavy primárnych i metastatických nádorov a stručne sa poukazuje na diferenciálnu diagnostiku miechových kompresií.

Kľúčové slová: nádory miechy, nádory chrbtice, intramedulárne nádory, extramedulárne nádory, intradurálne nádory, progredujúca nekompletná miechová lézia, kompletná transverzálna miechová lézia, syndrómy miechových lézií.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical manifestations of spinal and spinal cord tumours

Spinal and spinal cord tumours are relatively uncommon, but medically serious conditions. The paper summarizes the clinical manifestations of both primary and metastatic tumours and the differential diagnosis of spinal cord compressions is briefly discussed.

Keywords: spinal cord tumours, spinal tumours, intramedullary tumours, extramedullary tumours, intradural tumours, progressive incomplete spinal cord lesion, complete transverse spinal cord lesion, spinal cord injury syndromes.