Neurológia pre prax 4/2013

Jaká rizika přináší očkování u pacientů s roztroušenou sklerózou? Mýty a realita

MUDr. Jiří Piťha , prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Infekce jsou jedním z nečastějších faktorů, které vedou k exacerbaci roztroušené sklerózy. Virus Ebstein Barrové je dokonce suspektním infekčním agens, podílejícím se na patogenezi onemocnění. Z klinické praxe plyne, že pacientům s roztroušenou sklerózou není doporučeno jakékoliv očkování v obavě ze zhoršení choroby. Z analýzy klinických studií je však zřejmé, že většina vakcín je zcela bezpečných a může naopak rizikové skupiny pacientů před infekcí chránit. U 0,5 % očkovaných se může vyvinout autoimunitní/zánětlivý syndrom, indukovaný adjuvans.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, infekce, očkování, vakcíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What are the risks associated with vaccination in patients with multiple sclerosis? Myths and Reality

Infection is one of the most common factors that lead to exacerbation of multiple sclerosis. Ebstein Barr Virus is even suspected infectious agents involved in the pathogenesis of the disease. The clinical experience suggests that patients with multiple sclerosis is not recommended any vaccination for fear of worsening disease. An analysis of clinical studies, it is clear that the majority of vaccines is safe and may even risk groups to protect patients from infection. For 0.5% of the vaccinees may develop autoimmune/inflammatory syndrome induced adjuvant.

Keywords: multiple sclerosis, infections, vaccination, vaccines.