Neurológia pre prax 1/2019

Indikace antitrombotické terapie v sekundární prevenci ischemické CMP

MUDr. Hana Magerová, PhD.

Článek navazuje na předchozí sdělení tématu tohoto čísla časopisu o ischemických cévních mozkových příhodách (iCMP). Podává přehled o antiagregačních a antikoagulačních lécích, které jsou základem sekundární prevence iCMP. Zaměřuje se na specifika i nežádoucí účinky jednotlivých léků, na výběr vhodné terapie s ohledem na etiologii iCMP a zmiňuje i některé méně časté klinické situace.

Kľúčové slová: antiagregace, antikoagulace, ischemická cévní mozková příhoda

Indications of antithrombotic therapy for secondary stroke prevention

This article is related to previous articles in this issue discussing ischemic stroke. It provides an overview of antiplatelet and anticoagulation therapy that is a crucial part of stroke secondary prevention. The article focuses on specifics and side-effects of each single medication, on choosing appropriate therapy according to the stroke etiology and it also mentions some less common clinical situations.

Keywords: antiplatelet therapy, anticoagulation, ischemic stroke