Neurológia pre prax 2/2016

Funkční poruchy hybnosti – souhrn problematiky

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

Funkční (psychogenní) poruchy hybnosti jsou charakterizované především měnlivými, nekonzistentními příznaky, které se neshodují s typickými projevy hybné poruchy způsobené organickým neurologickým onemocněním. Jejich patofyziologie je ovšem stále málo známá. V minulosti zdůrazňovaná kauzální role psychických faktorů byla zpochybněna a v současné době se přikláníme k neurobiolo gickému modelu jejich vzniku. Diagnóza funkčních poruch hybnosti by měla spočívat na nálezu charakteristických klinických projevů a nikoliv pouze na vyloučení organických příčin. Z hlediska prognózy je rozhodující časné stanovení diagnózy a její přijetí pacientem. Léčebné postupy zahrnují multimodální přístup s dominantní úlohou neurologa, který stanovuje a sděluje diagnózu a řídí léčebný postup.

Kľúčové slová: funkční poruchy hybnosti, psychogenní poruchy hybnosti, inkonzistence, inkongruence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Functional movement disorders: a general overview

Functional (psychogenic) movement disorders are characterized variability and inconsistency of the symptoms, which are incongruent with movement disorders known to be caused by organic neurological disease. The pathophysiology of functional movement disorders is still poorly understood. Previously emphasized causal role of psychological factors was questioned and a neurobiological model of the development of functional symptoms has been proposed. The diagnosis of functional movement disorders should rely on the presence of characteristic clinical features and not on exclusion of organic causis. Early diagnosis and its acceptance by the patient, is essential for the prognosis. Therapeutic strategies consist in multimodal approach with a dominant role of the neurologist, who establishes and communicates the diagnosis and guides the treatment.

Keywords: functional movement disorders, psychogenic movement disorders, inconsistency, inkongruence.