Neurológia pre prax 5/2022

Funkční poruchy hybnosti

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

Funkční poruchy hybnosti jsou významným zdrojem disability. Diagnóza funkčních poruch hybnosti je založená na průkazu inkonzistence hybných projevů a na inkompatibilitě s jiným organickým onemocněním, a nikoliv na vyloučení jiného onemocnění či průkazu psychopatologie. Role neurologa spočívá v předání pozitivní diagnózy a vysvětlení, že funkční symptomy jsou skutečné, časté a potenciálně reverzibilní, a také v dlouhodobém sledování vývoje neurologických příznaků. Narůstající evidence svědčí pro účinnost fyzioterapie a psychoterapeutických intervencí buď samostatně, nebo v kombinaci. Úkolem psychiatrů je diagnostika a léčba psychiatrických komorbidit, zejména úzkosti a deprese. Farmakologické intervence cílené na motorické symptomy nejsou indikované.

Kľúčové slová: funkční poruchy pohybu, disociativní motorické poruchy, inkonzistence, inkongruence, funkční slabost, Hooverovo znamení

Functional movement disorders Functional movement disorders are important

Functional movement disorders are important source of disability. Diagnosis of functional movement disorders should be based on positive signs of inconsistency of motor symptoms and their incompatibility with an organic disorder and not on exclusion of other conditions. The role of neurologist involves the delivery of a positive diagnosis and an explanation that functional symptoms are genuine, common, and potentially reversible, and a long-term follow-up. Increasing evidence supports the efficacy of physiotherapy and psychotherapy alone or in combination. Psychiatrists should evaluate and treat psychiatric comorbidities such as anxiety and/or depression. Pharmacological treatments directed at motor symptoms are not appropriate.

Keywords: functional movement disorders, dissociative motor disorders, inconsistency, incongruence, functional weakness, Hoover’s sign