Neurológia pre prax 2/2013

Epilepsia u pacientov so sklerózou multiplex

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. , MUDr. Katarína Klobučníková, PhD., MUDr. Zuzana Čarnická, PhD., doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MUDr. Pavel Šiarnik, MUDr. Lucia Krížová

Epilepsia a skleróza multiplex (SM) sú ochorenia, s ktorými sa neurológ stretáva pomerne často. Ojedinele sa môžu vyskytovať aj súčasne. Vtedy sa dostáva do popredia otázka, či medzi nimi existuje nejaká patofyziologická súvislosť. Nové poznatky o patofyziológii oboch ochorení a rýchly rozvoj zobrazovacích metód sú užitočné v objasnení vzťahu medzi týmito dvoma ochoreniami. Podľa viacerých epidemiologických štúdií, ktoré sa zaoberali výskytom a rizikom vzniku epilepsie u pacientov so SM, je incidencia epileptických záchvatov u pacientov so SM vyššia ako v bežnej populácii a záchvaty sú spôsobené kortikálnymi a subkortikálnymi léziami mozgu a edémom v ich okolí. V článku autori zhrnuli recentné poznatky o súčasnom výskyte oboch ochorení.

Kľúčové slová: epilepsia, skleróza multiplex, kortikálne lézie, antiepileptická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epilepsy in patients with multiple sclerosis

Epilepsy and multiple sclerosis (MS) are disorders often seen in daily clinical praxis by neurologists. Rarely they occur together. Then question about their pathophysiological relation logically arises. New knowledge about the pathophysiology of these two disorders and progress of neuroimaging methods should be helpful in clarifying the relationship between these two disorders. According to several epidemiological studies, which analyzed the incidence and risk of epilepsy in patients with MS, the incidence of seizures is higher in patients with MS and seizures are caused by cortical and subcortical lesions and by their accompanying oedema. In this article authors conclude current knowledge of coincidence of both diseases.

Keywords: epilepsy, multiple sclerosis, cortical lesions, antiepileptic therapy.