Neurológia pre prax 2/2016

Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem – hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě

MUDr. Olga Zapletalová

Glatiramer acetát je imunomodulační lék, který je dlouhodobě používán v léčbě roztroušené sklerózy ve fázi klinicky izolovaného syndromu a remitujícího/relabujícího průběhu. V etiopatogenezi roztroušené sklerózy jsou zahrnuty vrozené i získané heterogenní imunitní zánětlivé mechanizmy a plíživé neurodegenerativní změny. Předpokládaný terapeutický efekt glatiramer acetátu je protizá- nětlivý a neuroprotektivní. Je schválen jako lék první linie v 57 zemích světa a jeho expozice je již více než 20 let nepřetržitého klinického používání a sledování. Při včasném zahájení léčby u klinicky izolovaného syndromu glatiramer acetát zpomalí nástup klinicky definitivní roztroušené sklerózy, u relabujcí formy redukuje roční průměr relapsů a má vliv na aktivitu nálezů na magnetické rezonanci. Nepůsobí imunosupresivně, nezvyšuje počet infekcí, nevyvolává tvorbu neutralizačních protilátek a má příznivý bezpečnostní profil. Každodenní subkutánní aplikace glatiramer acetátu 20 mg může vést v dlouhodobém průběhu ke kumulaci lokálních nežádoucích účinků. Nová forma glatiramer acetátu 40 mg/ml aplikovaná subkutánně třikrát týdně přináší nemocným úlevu od častých injekcí, snížení výskytu kožních nežádoucích účinků, a tím zlepšení životního komfortu a adherence k léčbě.

Kľúčové slová: glatiramer acetát, roztroušená skleróza, klinicky izolovaný syndrom, relabující remitující roztroušená skleróza, adherence, perzistence, EDSS-Expanded Disability Status Scale.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Glatiramer acetate: long-term immunomodulatory therapy in multiple sclerosis – safety, efficacy, adherence and persistence assesment

Glatiramer acetate, an immunomodulatory drug which has long been used in the treatment of multiple sclerosis in the phase of a clini cally isolated syndrome and relapsing- remitting course. The etiopathogenesis of multiple sclerosis are included in both the innate and heterogeneous immune inflammatory mechanisms and creeping neurodegenerative changes. Expected therapeutic effect of Glatiramer acetate is an anti-inflammatory and neuroprotective. It is approved as first-line drug in 57 countries, and its exposure is over 20 years of continuous clinical use and monitoring. Its effect upon the early treatment of clinically isolated syndrome slows the onset of clinically definite multiple sclerosis with relapsing/remitting forms reduces annual average relapse rate, affects the activity of the findings on magnetic resonance imaging. It is not associated with immunosuppression, does not increase the number of infections, does not produce neutralizing antibodies and has a favorable safety profile. Daily application of 20mg / ml Glatiramer acetate brings in the long course of escalating local side effects. The new formula Glatiramer acetate 40mg / ml applied three times a week to patients brings significant reduction in unpleasant side effects, thereby improving life comfort and adherence to treatment.

Keywords: glatiramer acetate, sclerosis multiplex, clinically isolated syndrome, relapsing/remitting multiple sclerosis, adherence, persistence, EDSS-Expanded Disability Status Scale.