Neurológia pre prax 2/2015

Diferenciálna diagnostika a epileptických záchvatov

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., Ph.D.

Diferenciálna diagnostika epileptických záchvatov stavov môže byť komplikovanou záležitosťou. Nesprávna diagnóza epilepsie nie je zriedkavá. Dokonca aj v treťostupňových epileptologických centrách sa mylná diagnóza epilepsie zisťuje v 20 % až 30 % prípadov. V zásade z diferenciálno- -diagnostického hľadiska je najdôležitejším postupom podrobná anamnéza, najlepšie od očitého svedka, prípadne nasnímanie záchvatu na mobilný telefón. V zložitejších prípadoch je prínosné neurozobrazovacie vyšetrenie ako aj vyšetrenie vidoeeg. V článku sa uvádza stručný prehľad o klinických stavoch, s ktorými sa epilepsia v klinickej praxi môže nesprávne zameniť, a o možnostiach ich odlíšenia od epileptických záchvatov.

Kľúčové slová: epilepsia, epileptický záchvat, psychogénne neepileptické záchvaty, synkopa, EEG, diferenciálna diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of epilepsy and epileptic seizures

Differential diagnosis of epileptic seizures can be a complicated matter. Misdiagnosis of epilepsy is not uncommon. Even in tertiary epilepsy centres, misdiagnosis of epilepsy occurs in 20% to 30% of cases. In terms of differential diagnosis, essentially the most important step is a thorough history, ideally from an eye witness, or a recording of the seizure on a mobile phone. In more complex cases, neuroimaging studies as well as video-EEG monitoring are beneficial. The article presents a brief overview of the clinical conditions with which epilepsy can be confused in the clinical practice, and of the options of distinguishing them from epileptic seizures.

Keywords: epilepsy, epileptic seizure, psychogenic non-epileptic seizures, syncope, EEG, differential diagnosis.