Neurológia pre prax 2/2009

Depresívne poruchy pri vybraných neurologických afekciách

MUDr. Radovan Hrubý

Depresia patrí k najčastejším psychiatrickým poruchám. Jej priebeh je často komplikovaný relapsami, recidívami, chronifikáciou a subsyndromálnou manifestáciou. Depresívna porucha sa vyskytuje nezávisle na iných somatických či psychiatrických poruchách. Okrem tejto formy rozoznávame aj tzv. organickú, resp. symptomatickú depresiu, ktorá sprevádza rôzne somatické ochorenia a je vôbec najčastejšou neuropsychiatrickou komplikáciou. Často sa manifestuje pri cievnych mozgových príhodách, Alzheimerovej demencii a iných demenciách, Parkinsonovej chorobe, epilepsii, roztrúsenej skleróze a ďalších neurologických ochoreniach. Je príznačné, že klasické symptómy depresívnej poruchy môžu byť zreteľne odlišné od prejavov organickej depresívnej poruchy. Napriek výraznému nárastu poznatkov neurovied nie je patogenéza depresívnych porúch dostatočne objasnená. Na úrovni funkčnej neuroanatómie sa konceptualizuje ako porucha interakcií neurálneho okruhu prefrontálna kôra – amygdala/hipokampus – talamus – bazálne gangliá. Na molekulárnej úrovni sa moderný výskum depresívnych porúch zameriava na oblasti transnukleárnej signalizácie, transkripčných a rastových faktorov a génovej expresie. Depresia je porucha s komplexnými prejavmi z oblasti emotivity, afektivity, motivácie, kognitívnych funkcií, motoriky, neurovegetatívnych a endokrinologických zmien. Vzhľadom na častý výskyt depresie pri neurologických ochoreniach ju možno považovať za prototyp neuropsychiatrickej poruchy vyžadujúcej komplexný liečebný, diagnostický a vedecký prístup.

Kľúčové slová: depresia, neurologické poruchy, neuropsychiatria, organický

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depressive disorders in selected neurological affections

Depressive disorder is one of the most frequently occuring mental disorders. The course of depression is often complicated by relapses, recurrence, chronicity and subsyndromic manifestations. Depressive disorder occurs independently of other somatic or mental conditions. Also, we distinguish so called organic or symptomatic depressive disorder accompanying many somatic disorders and being recognized as the most common neuropsychiatric comorbidity. It often occurs in strokes, Alzheimer´s disease and other dementias, Parkinson´s disease, epilepsy, multiple sclerosis and other neurological disorders. It is well known, clinical features of depressive disorder may markedly differ from these in organic depression. Despite the progress of knowledge, pathogenesis of depression still remains not adequate understood. It is conceptualized as a dysfunction of prefrontal cortex – amygdala/hippocampus – thalamus – basal ganglia circuit in terms of functional neuroanatomy. The modern molecular research aims at disturbances of transnuclear signalization, transcriptional and nerve growth factors and gene expression. Depression is a disorder with complex manifestations of emotivity, affectivity, motivation, cognition and motoric, nerovegetative and endocrine functions. Because of very frequent occurence in neurological disorders, depression could be considered as a prototype of neuropsychiatric disorder, which requires complex strategy in diagnostics, treatment and research.

Keywords: depression, neurological disorders, neuropsychiatry, organic