Neurológia pre prax 3/2022

Denná spavosť v ambulancii neurológa

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Denná spavosť (DS) predstavuje pre postihnutého jedinca závažné riziko v podobe sťaženého pracovného uplatnenia a zníženej kvality života a v závislosti od jej príčiny aj metabolické a kardiovaskulárne následky. Práca analyzuje charakter ospalosti v závislosti od jej príčiny, diagnostické postupy a terapeutické možnosti. Na príklade piatich kazuistík poukazuje na rozdiely v klinickej manifestácii spavosti pri narkolepsii 1. typu, Kleinovom-Levinovom syndróme, epilepsii, sclerosis multiplex a osmotickom demyelinizačnom syndróme, dokladuje uplatnenie diagnostických a terapeutických možností v praxi.

Kľúčové slová: nadmerná denná spavosť, únava, centrálne poruchy hypersomnolencie, narkolepsia

Daytime sleepiness in a neurologist’s office

Daytime sleepiness (DS) poses a serious risk to the affected individual in the form of difficult employment and reduced quality of life and, depending on its cause, also metabolic and cardiovascular consequences. The work analyzes the nature of sleepiness depending on its cause, diagnostic procedures and therapeutic options. On the example of five case reports points out the differences in clinical manifestation of sleepiness in narcolepsy type 1, Klein-Levin syndrome, epilepsy, multiple sclerosis and osmotic demyelinating syndrome, it demonstrates the application of diagnostic and therapeutic options in clinical practice.

Keywords: excessive daytime sleepiness, fatigue, central disorders of hypersomnolence