Neurológia pre prax 3/2010

Co ukázala subanalýza výsledků studie ECASS III

doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO

Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie European Cooperative Acute Stroke Study III potvrdila bezpečnost a účinnost intravenózní trombolýzy (IVT) rekombinantním tkáňovým aktivátorem plazminogenu (rt-PA) mezi 3 a 4,5 hodinami od rozvoje ichemického iktu. Při subanalýze výsledků této studie byly ve skupině pacientů léčených rt-PA zjištěny oproti placebu signifikantně častěji funkční nezávislost, hodnocená jako skóre modifikované Rankinovy škály (mRS) 0–2 za 90 dnů a dále pak po 30 dnech zlepšení skóre National Institutes of Health stroke scale (NIHSS) o 8 bodů nebo dosažení skóre NIHSS 0–1 bod, skóre index Barthelové (BI) ≥ 95, skóre mRS 0–1 a nakonec celkový statistický outcome. Provedení IVT pomocí rt-PA v rozšířeném časovém okně do 4,5 hodiny od rozvoje ischemického iktu tak lze doporučit všem pacientům, splňujícím kritéria jeho podání do 3 hodin.

Kľúčové slová: intravenózní trombolýza, rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, ECASS III.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What subanalysis of the ECASS III study results revealed

Randomized, placebo-controlled European Cooperative Acute Stroke Study III proved the safety and efficacy on the intravenous thrombolysis (IVT) with recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) between 3 and 4.5 hours after the onset of ischemic stroke. Subanalysis of the results of this study showed that the following significantly better results were more frequent in rt-PA treated patients when compared to placebo: functional independence, defined as modified Rankin scale (mRS) score of 0–2 after 90 days and, after 30 days, improvement of 8 points on the National Institutes of Health stroke scale (NIHSS) or achieving a score of 0–1 on the NIHSS, Barthel index (BI) score of ≥ 95, mRS score of 0–1 and global outcome statistic. The use of the IVT with rt-PA in the extended time window within 4.5 hours since the onset of ischemic stroke may be recommended in all patients, fulfilling the criteria for its administration within 3 hours.

Keywords: intravenous thrombolysis, recombinant tissue plasminogen activator, ECASS III.