Neurológia pre prax 2/2017

Čo sa skrylo za migrenózny záchvat?

MUDr. Anna Šefčíková, MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

Predkladaná kazuistika poukazuje na 60ročného pacienta, hypertonika s ischemickou chorobou srdca a hyperlipoproteinémiou, dlhoročného migrenika, ktorý bol prijatý na naše oddelenie pre protrahovaný migrenózny záchvat nereagujúci na bežne účinnú liečbu. V ďalšom priebehu hospitalizácie došlo k rozvoju diplopie, lézie n. oculomotorius vľavo a následne aj postupnému zhoršovaniu vízu bilaterálne. Realizovanými laboratórnymi a ďalšími paraklinickými vyšetreniami bola preukázaná leptomeningeálna karcinomatóza pri taktiež novodiagnostikovanom B-bunkovom lymfóme žalúdka.

Kľúčové slová: leptomeningeálna karcinomatóza, paraneoplastická meningitída, lézia nervus oculomotorius, lymfóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What was hiding behind a migraine attack?

The case report presents a 60-year-old patient with a history of hypertension, ischaemic heart disease, hyperlipoproteinaemia, and long-standing migraine, who was admitted to our department for a prolonged migraine attack not responding to normally effective therapy. In the course of hospitalization, the patient developed diplopia and left oculomotor nerve lesion, with subsequent bilateral, progressive deterioration in vision. Laboratory and additional paraclinical testing revealed leptomeningeal carcinomatosis as well as a newly diagnosed gastric B-cell lymphoma.

Keywords: leptomeningeal carcinomatosis, paraneoplastic meningitis, oculomotor nerve lesion, lymphoma