Neurológia pre prax 1/2018

Bolesti dolní části zad ve stáří

MUDr. Tereza Andrašinová, MUDr. Eva Kalíková, Doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Bolesti dolní části zad (low back pain – LBP) jsou jedním z nejčastějších onemocnění postihující pacienty starší 60 let. Je prokázané, že závažnost i chronicita tohoto onemocnění se zvyšuje s narůstajícím věkem. Roční prevalence LBP u seniorů se pohybuje mezi 13–50 %. Bolesti vznikají nejčastěji na podkladě funkčních a nespecifických degenerativních změn páteře, nicméně u starší populace se častěji setkáváme i s odlišným typem patologií, jakými jsou osteporotické fraktury, spinální nádory nebo infekce. Je proto nutné se při diagnostice zaměřit na odhalení příznaků, které signalizují závažnou spinální patologii, tzv. „red flags“. Nedostatečná terapie bolestí dolní části zad u seniorů může vést k poruchám spánku, psychickým poruchám, ke zhoršení kognice, k malnutrici, četným pádům, rapidnímu zhoršení schopnosti sebeobsluhy a k sociálnímu vyloučení. Cílem této práce je upozornit na specifika týkající se příčin, diagnostiky a konzervativní léčby LBP u starších pacientů.

Kľúčové slová: bolest, bederní páteř, stáří, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Low back pain in the elderly

Low back pain (LBP) is one of the most common disabling conditions among adults 60+ years old. The severity and chronicity of this clinical syndrome clearly increase with age. The annual prevalence of LBP in the elderly population ranges between 13–50%. Pain is usually caused by functional and non-specific degenerative changes of the spine, but in the elderly population the different types of pathology such as osteoporotic fractures, spinal tumors, or infections, may play a role. Diagnostic procedure should be focused on detection of symptoms of serious spinal pathology, called red flags. Insufficient pain treatment may lead to sleep disturbances, mental disorders, malnutrition, multiple falls, rapid deterioration in self-care, and social isolation. The aim of this work is to highlight the specifics related to the causes, diagnosis and conservative treatment of LBP in elderly patients.

Keywords: pain, lumbar spine, elderly, treatment