Neurológia pre prax 6/2010

Akutně probíhající multiformní glioblastom u mladého muže

MUDr. Radek Kaiser, MUDr. Robert Tomáš, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

Glioblastoma multiforme je nádor vyššího věku s průměrným přežitím kolem jednoho roku od stanovení diagnózy. CT vyšetření v případě podezření na mozkový nádor je indikováno při fokálním neurologickém deficitu, po epileptickém záchvatu či při příznacích nitrolební hypertenze. Tumor však může vzácně probíhat latentně s následným náhlým – často již neřešitelným – zhoršením stavu při herniaci mozkové tkáně či obstrukci likvorových cest. Kazuistika představuje pacienta s glioblastomem, který dospěl od těžké cefaley s lehkou pravostrannou hemiparézou přes maximální konzervativní léčbu během asi tří hodin k totální kmenové areflexii, kdy tumor byl v diagnostické rozvaze až za abscesem mozku při nízkém věku, abúzu injekčně podávaných drog, elevaci zánětlivých markerů a ne zcela typickém nálezu na CT.

Kľúčové slová: glioblastoma multiforme, maligní nádor mozku, absces mozku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acutely developing glioblastoma multiforme in a young man – a case report

Glioblastoma multiforme is a tumour of older age with a mean survival of about one year from diagnosis. When a brain tumour is suspected, a CT scan is ordered in the case of a focal neurological deficit, following an epileptic seizure or when there are signs of intracranial hypertension. Rarely, however, the tumour may go unnoticed with a subsequent sudden – and often no longer manageable – deterioration of the condition with herniation of the brain tissue or obstruction of the cerebrospinal fluid pathways. The case report presents a patient with a glioblastoma who, despite maximum conservative treatment, progressed from severe headache with a mild right-sided hemiparesis to complete brainstem areflexia during approximately three hours; a tumour was considered in the diagnosis only second to a brain abscess given the patient's young age, intravenous drug use, elevated inflammatory markers and a not completely typical CT finding.

Keywords: glioblastoma multiforme, malignant brain tumour, brain abscess.