Neurológia pre prax 1/2011

Akútne myelitídy – etiológia, diagnostika a liečba

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Diferenciálna diagnostika akútnych myelitíd je široká. Neurológovia musia byť oboznámení s početnou potenciálnou etiológiou akútnych myelopatií a byť schopní indikovať efektívny diagnostický algoritmus vychádzajúci z anamnézy, klinického obrazu a nálezu pri vyšetrení miechy magnetickou rezonanciou (MR). U každého pacienta s akútnou myelopatiou je najvyššou prioritou posúdenie akútnej kompresívnej etiológie. Ak sa MR vyšetrením miechy vylúči akútna kompresívna príčina a zistí sa intramedulárna spinálna lézia, primárnou diagnostickou úvahou sa stáva podozrenie na infekčnú myelitídu alebo neinfekčnú zápalovú myelopatiu. Diferenciálne diagnosticky musí byť vylúčená miechová ischémia alebo iná cievna príčina. V článku je uvedený klinický obraz, priebeh, diagnostika a liečba myelitíd. Infekčné myelitídy zapríčiňujú vírusové, bakteriálne a veľmi zriedkavo fungálne alebo parazitárne mikroorganizmy. Akútne neinfekčné zápalové myelopatie boli v minulosti často označované ako idiopatická akútna transverzálna myelitída. Pokroky v znázorňovacích metodikách a v neuroimunológii umožňujú v súčasnosti u mnohých pacientov určiť špecifickejšie diagnózy – neuromyelitis optica, sclerosis multiplex, akútna diseminovaná encefalomyelitída, postvakcinačná alebo postinfekčná myelitída, zápalové myelopatie asociované so systémovými autoimunitnými ochoreniami a akútna paraneoplastická myelitída. V článku je zdôraznený význam rýchleho diagnostického algoritmu a terapeutického manažmentu infekčných a zápalových myelitíd.

Kľúčové slová: infekčné myelitídy, neinfekčné zápalové myelopatie, diagnostický algoritmus, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute myelitis – etiology, diagnosis and treatment

The differential diagnosis of acute myelitis is broad. Therefore, neurologists must be aware of many potential etiologies for acute myelopathy and be able to provide an ordered and efficient diagnostic approach based on patient´s history, clinical examination and magnetic resonance imaging (MRI) findigs. When faced with a patient with an acute myelopathy, excluding an acute compressive cause by MRI is of highest priority. Having excluded a compressive cause and having found an intramedullary spinal cord lesion, the diagnosis of an infectious or inflammatory myelopathy becomes a primary consideration. Detailed history, clinical presentation, focused investigations and treatment of infectious and inflammatory myelopathies are reviewed. Infectious myelitis are caused by viral, bacterial, and rarely by fungal or parasitic agents. Acute noninfectious inflammatory myelopathies were previously often categorized as idiopathic acute transverse myelitis. Advances in neuroimaging and in neuroimmunology have allowed in many cases more specific diagnosis, such as neuromyelitis optica, multiple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis, postvaccinial or postinfectious myelitis, inflammatory myelopathies associated with systemic autoimmune diseases and acute paraneoplastic myelopathies. This paper focuses on a prompt ordered approach in diagnostic evaluation and on treatment of infectious and inflammatory causes of acute myelitis.

Keywords: infectious myelitis, inflammatory myelopathies, diagnostic algorithm, treatment.