Neurológia pre prax 4/2015

Akútna výšková choroba

prof. MUDr. František Novomeský, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Štefan Sivák, PhD., doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Akútna výšková choroba (AVCh) je syndróm alebo medicínske kontinuum stavov od miernej bolesti hlavy až po polysymptomatický život ohrozujúci stav podmienený kombináciou edému mozgu s pľúcnym edémom. Spoločným znakom uvedených diagnóz je prekročenie výškovej (nadmorská výška) a výkonovej kapacity konkrétneho človeka pri príliš rýchlom stúpaní do vysokých horských terénov bez dostatočnej aklimatizácie. Prehľadný článok pojednáva o klinických obrazoch AVCh, ich patofyziológii a o možnostiach účinnej prevencie ich vzniku alebo o následných nevyhnutných liečebných postupoch.

Kľúčové slová: vysoká nadmorská výška, hypoxia, výšková choroba, vysokohorská choroba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute mountain sickness

Acute mountain sickness (AMS) is a syndrome or a continuum of medical conditions ranging from mild headache to a polysymptomatic life-threatening condition with an underlying combination of cerebral oedema with pulmonary oedema. The common feature of these diagnoses is exceeding the altitude and performance capacity in a particular person during a rapid ascent to high mountain grounds without adequate acclimatization. The review article deals with the clinical presentation of AMS, the pathophysiology, and options of effectively preventing its development or subsequent therapeutic procedures required.

Keywords: high altitude, hypoxia, altitude illness, mountain sickness.