Dermatológia pre prax 2/2022

Základné komunikačné princípy lekár – pacient v ambulantnej praxi

MUDr. Barbara Ivanková, MBA

Schopnosť dobre a efektívne komunikovať patrí k najdôležitejším schopnostiam lekárov. Má výrazný vplyv na samotný diagnostický priebeh a terapeutický výsledok. Podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ÚDZS) sa 60 % riešených podnetov týka nesprávneho prístupu a komunikácie s pacientom. Mnohí súčasní zahraniční autori dokonca pokladajú kvalitnú komunikáciu za jeden z faktorov prevencie medicínsko-právnych sporov. Zároveň niektorí lekári stále komunikujú s pacientom v intenciách paternalistického modelu vzťahu lekár – pacient. Autorka v článku zdôrazňuje potrebu vhodne a efektívne komunikovať v ambulantnej praxi, pričom ponúka aj užitočné tipy a triky, ako to dosiahnuť.

Kľúčové slová: efektívna komunikácia, empatia, terapeutický vzťah, aktívne načúvanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basic doctor-patient communication principles in outpatient practice

The ability to communicate well and effectively is one of the most important skills of doctors. It has a significant impact on the diagnostic and therapeutic outcome itself. According to thehealth care authority in Slovak republic 60% of complaints concern unprofesional attitude and communication with the patient. Many contemporary foreign authors even consider quality communication to be one of the factors in the prevention of medical and legal disputes. At the same time, some physicians still communicate with the patient dismissevely. The autor in the article emphasizes the need to communicate appropriately and effectively, while also offering useful tips and tricks how to achieve this.

Keywords: effective communication, empathy, therapeutic relationship, active listening