Dermatológia pre prax 2/2024

Využitie vysokofrekvenčnej ultrasonografie v dermatológii

MUDr. Andrea Kozárová, PhD., doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Vysokofrekvenčná ultrasonografia kože patrí medzi moderné diagnostické metódy rôznych kožných ochorení. Používa sa v diagnostike a sledovaní efektu liečby kožných chorôb pre jej neinvazívnosť, bezpečnosť, bezbolestnosť a možnosť opakovania vyšetrenia s časovým odstupom. V dermatológii má najväčší prínos ultrasonografia s frekvenciou 20 – 50 MHz, ktorá sa využíva na meranie hrúbky malígnych melanómov a bazocelulárnych karcinómov, na monitorovanie liečby a diagnostiku chronických zápalových ochorení kože, ako sú psoriáza, atopická dermatitída, autoimunitné ochorenia a benígne tumory. V poslednom čase sa ukazuje aj jej prínos v estetickej medicíne na hodnotenie poškodenia kože pôsobením UV žiarenia a následného účinku rôznych kozmetických prípravkov. Cieľ: V článku autori podávajú informácie o histórii, indikáciách, výhodách a nevýhodách vyšetrenia a prehľad kožných ochorení, ktoré je možné pomocou ultrasonografie diagnostikovať a sledovať efekt ich liečby.

Kľúčové slová: vysokofrekvenčná ultrasonografia kože, malígny melanóm, bazocelulárny karcinóm, fotoaging

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Utility of high-frequency ultrasonography in dermatology

The high-frequency ultrasonography is a modern diagnostic method for investigation of various skin diseases. It is used for diagnosis and treatment effect monitoring of skin diseases as a painless, low-risk, non-invasive procedure which can be done everywhere and easily repeated. In dermatology, ultrasonography with a frequency of 20-50 MHz has the greatest benefit, which is used to measure the thickness of malignant melanomas and basal cell carcinomas, to monitor the treatment and diagnosis of chronic inflammatory skin diseases such as psoriasis, atopic dermatitis, autoimmune diseases and benign tumours. Recently, its benefit in aesthetic medicine has also been shown for the assessment of skin damage caused by UV radiation and the subsequent effect of various cosmetic preparations. Aim: In the article, the authors provide information on the history, indications, advantages and disadvantages of the examination and an overview of skin diseases that can be diagnosed using ultrasonography and the effect of their treatment can be monitored.

Keywords: High-frequency 20 MHz ultrasonography of the skin, malignant melanoma, basal cell carcinoma, photoaging