Dermatológia pre prax 2/2012

Výskyt a prevencia karcinómov kože u pacientov po renálnej transplantácii

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Petra Mečiarová, MUDr. Eva Lacková, PhD.

Najčastejšou malignitou u transplantovaných pacientov je kožná rakovina, pričom v 95 % ide o nemelanómovú kožnú rakovinu, hlavne spinocelulárny a bazocelulárny karcinóm. Manažment kožnej rakoviny u transplantovaných pacientov predstavuje výzvu ako pre dermatológa, tak aj pre nefrológa. V spolupráci s transplantačným centrom bolo prospektívne vyšetrených 211 pacientov v období od roku 2007 do roku 2011, u ktorých sme sledovali výskyt kožných malignít v závislosti od dĺžky a kombinácie imunosupresívnej terapie a dodržiavania fotoprotektívnych opatrení. Výsledky ukazujú, že u pacientov po renálnej transplantácii je výrazne zvýšený výskyt nemelanómovej kožnej rakoviny a dodržiavanie fotoprotektívnych opatrení je nedostatočné. V znížení morbidity a mortality pacientov po orgánovej transplantácii je preto nevyhnutná intenzívna edukácia a striktné sledovanie.

Kľúčové slová: imunosupresívna terapia, renálna transplantácia, nemelanómová kožná rakovina, fotoprotekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevalence and prevention of skin cancer in renal transplant recipients

Skin cancer is the most frequent malignancy in organ transplant recipients, of which 95% is nonmelanoma skin cancer, especially squamos cell and basal cell carcinoma. The management of skin cancer in solid organ transplant recipients is a challenge to both the dermatologist and transplant physician. In collaboration with transplant unit we prospectively examined 211 kidney transplant recipients in the years from 2007 to 2011, in which we followed the prevalence of skin cancer depending on lenght and combination of immunosuppressive therapy and following the photoprotective recommendations. The results shows that immunosuppressive regimen significantly increase the rates of nonmelanoma skin and sun protective behaviours are insufficient. Therefore, intensive education and strict follow-up strategy is necessary to decrease morbidity and mortality of organ transplant recipients.

Keywords: immunsuppressive therapy, skin cancer, renal transplant recipients, photoprotection.