Dermatológia pre prax 2/2023

Upadacitinib v liečbe atopickej dermatitídy

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Atopická dermatitída (AD; atopický ekzém) je zápalové, svrbivé, chronické alebo chronicky recidivujúce kožné ochorenie. Inhibítory Janusových kináz (JAK) sú novou účinnou modalitou liečby AD. Upadacitinib je selektívny JAK1 inhibítor indikovaný na liečbu stredne ťažkej až ťažkej atopickej dermatitídy u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších, ktorí sú kandidátmi na systémovú liečbu. Účinnosť a bezpečnosť upadacitinibu 15 mg a 30 mg jedenkrát denne bola dokázaná v troch randomizovaných, dvojito zaslepených, multicentrických štúdiách fázy 3 (MEASURE UP 1, MEASURE UP 2 a AD UP). V priamej porovnávacej štúdii HEADs UP upadacitinib 30 mg podávaný raz denne dosiahol štatisticky významné zlepšenie primárneho ukazovateľa EASI75 v 16. týždni oproti dupilumabu 300 mg podávaného raz za dva týždne. Bezpečnosť liečby JAK inhibítormi je prísne sledovaná, inhibítory JAK by sa mali používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, liečba, upadacitinib

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Upadacitinib in the treatment of atopic dermatitis

Atopic dermatitis (AD; atopic eczema) is an inflammatory, itchy, chronic or chronically relapsing skin disease. Janus kinase (JAK) inhibitors are a new effective modality for the treatment of AD. Upadacitinib is a selective JAK1 inhibitor indicated for the treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults and adolescents aged 12 years and older who are candidates for systemic therapy. The efficacy and safety of upadacitinib 15 mg and 30 mg once daily were demonstrated in three randomized, double-blind, multicenter Phase 3 clinical trial (MEASURE UP 1, MEASURE UP 2 and AD UP). In the Phase 3 HEADs UP clinical trial, upadacitinib 30 mg once daily achieved a statistically significant improvement in the primary endpoint EASI75 at week 16 versus dupilumab 300 mg administered once every two weeks. The safety of treatment with JAK inhibitors is strictly monitored, JAK inhibitors should be used with caution in patients with risk factors.

Keywords: atopic dermatitis, treatment, upadacitinib