Dermatológia pre prax 4/2014

Terapeutický manažment bazaliómu

MUDr. Monika Heizerová, PhD.

Bazocelulárny karcinóm (BCC) je v súčasnosti najčastejšia malignita v ľudskej populácii. Ide o epiteliálny nádor kože s nezvyčajne veľkou klinickou a histopatologickou rozmanitosťou. Až 85 % BCC sa vyskytuje na slnku exponovaných oblastiach hlavy a krku. Vývoj účinnejších lokálnych a nechirurgických terapeutických postupov zvyšuje liečebné možnosti pre mnohé nízkorizikové lézie BCC, hoci chirurgická excízia a rádioterapia zostávajú liečbou voľby pre väčšinu vysokorizikových lézií BCC. Niektoré techniky neumožňujú histologické potvrdenie eliminácie nádoru. Tieto techniky sa všeobecne používajú na liečbu nádorov s nízkym rizikom.

Kľúčové slová: bazocelulárny karcinóm, chirurgické metódy, nechirurgické metódy, fotodynamická liečba, imiquimod.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of basal cell carcinoma

Basal cell carcinoma (BCC) is currently the most common malignancy in the human population. It is an epithelial tumor of the skin with an unusually large clinical and histopathological diversity. Up to 85 % of BCCs occur in the sun-exposed head and neck region. The recent development of more effective topical and nonsurgical therapies has increased the treatment options for many low-risk lesions, although surgery and radiotherapy remain the treatments of choice for the majority of high-risk lesions. Some techniques do not allow histological confirmation of tumour clearence. These techniques are generally used to treat low-risk tumours.

Keywords: basal cell carcinoma, surgical techniques, nonsurgical techniques, photodynamic therapy, imiquimod.