Dermatológia pre prax 1/2023

Syfilis – európske odporúčania v diagnostike a liečbe

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

Syfilis je pohlavne prenosná infekcia, ktorá ak sa nelieči, môže spôsobiť vážne a potenciálne život ohrozujúce problémy. Diagnostika syfilisu môže byť veľmi náročná. Súčasnou zlatou štandardnou metódou na diagnostiku syfilisu je kombinácia sérologických laboratórnych netreponemových testov a treponemových testov. Rýchle a presné odhalenie syfilisu je nevyhnutné na zabezpečenie včasnej liečby. Penicilín je jedným z najpoužívanejších antibiotík a je zvyčajne účinný pri liečbe syfilisu. Ľudia, ktorí sú alergickí na penicilín, sú liečení iným antibiotikom.

Kľúčové slová: syfilis, Treponema pallidum, nešpecifické a špecifické testy, tehotenstvo, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Syphilis – european recommendations in diagnosis and treatment

Syphilis is a sexually transmitted infection which, if left untreated, can cause serious and potentially life-threatening problems. Syphilis can be challenging to diagnose. The current gold standard method for diagnosing syphilis is a combination of serologic laboratory nontreponemal tests and treponemal tests. Rapid and accurate detection of syphilis is essential to ensure early treatment. Penicillin is one of the most commonly used antibiotics and is usually effective in treating syphilis. People who are allergic to penicillin are treated with another antibiotic.

Keywords: syphilis, Treponema pallidum, nonspecific and specific antitreponemal tests, pregnancy, treatment